42817. lajstromszámú szabadalom • Raktárhordó, különösen tűzveszélyes folyadékok számára

Megjelent 19Q8. év! szeptember hó 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WaM HIVATAI SZABADALMILEIRAS 42817. szám. VI/b. OSZTÁLY Baktárhordó, különösen tűzveszélyes folyadékok számára. MASCHINENBAU- GESELLSCHAFT MARTINI & HÜNEKE M. B. H. CÉG HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1907 december hó 10-ike. Elsőbbsége 1906 december 14-ével kezdődik. A jelen találmány tárgya raktárhordó, különösen tűzveszélyes folyadékok szá­mára, melynél a záró dugó könnyen hozható legmagasabb helyzetébe és ezen helyzetében biztosítható úgy, hogy a folya­dék az ismert módon biztonsági zár gya­nánt kiképezett záró dúgónak kiolvadásánál a hordóból ki nem folyhatik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak három foganatosítási alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra a hordó egyik foganatosítási alakjának oldalnézete és részben metszete. A 2. ábra ugyanezen hordónak homlok­nézete. A 3. ábra metszet a 4. ábrának. A—B vonala szerint. A 4. ábra a hordó egy másik foganato­sítási alakjának oldalnézete. Az 5. és 6. ábrák a hordó egy harmadik foganatosítási alakjának homlok, ill. oldal­nézetét tüntetik föl. A hordónak az 1. és 2. ábrák 'szerinti foganatosítási alakjánál az (a) olvadó dugó gyanánt (1. ábra) kiképezett zárral ellátott (b) hordó két (c) kerék között forgathatóan van fölfüggesztve, melynek a hordó homlok­oldalain megerősített (6) csapokon vannak megfelelően ágyazva. Azáltal, hogy a (b) hordó a (c) kerekek között szabadon for­gatható és gördülő mozgásánál a földdel nem jut érintkezésbe, az (a) záró dugó bár­mikor könnyen és azonnal hozható a tűz és robbanás veszélyének elhárításához szük­séges legmagasabb helyzetébe. Hogy az (a) dugónak ezen helyzetét állandóan bizto­sítsuk, a (b) hordó a (c) kerekek között excentrikusan van fölfüggesztve úgy, hogy az (a) dugó legmagasabb helyzete a hordó tartalmának a (d) csapok alatt fekvő túl­nyomó tömege folytán a hordónak gördí­tésénél is állandóan biztosíttatik. A 3. és 4. ábrákban föltüntetett fogana­tosítási alaknál a hordó az (e) gördítő abroncsokon nyugszik (4. ábra), melyet pl. (f) ágyazási golyók közbeiktatásával (3. ábra) vannak a hordó minkét oldalán elhelyezve és megfelelő módon megerősítve. Az (a) dugónak (4. ábra) legmagasabb helyzetében való állandó maradása ezen foganatosítási alaknál azáltal biztosíttatik, hogy a (b) hor­dónak alsó része a (g) súllyal (3. ábra) vagy hasonló nehezítékkel mesterségesen van megterhelve. Az 5. és 6. ábrában föltüntetett (b) hordó központosán van a (d) homlokcsapokon

Next

/
Thumbnails
Contents