42790. lajstromszámú szabadalom • Újítás melegvízfűtési berendezéseken

Megjelent 1U08. évi szeptember iió 12-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |Eh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42790. szám. n/h. OSZTÁLY. Újítás melegvízíűtési berendezésen. RECK ANDERS BORGH KAPITÁNY HELLERUPBAN. A bejelentés napja 1907 június hó 4-ike. Nyitott expanziós tartállyal bíró meleg- I vízfűtési berendezéseknél (alacsony nyo- | mású berendezéseknél) a folyadéknyomás a berendezésnek magasabban fekvő részeiben oly csekély, hogy itt könnyen nagyobb gőzmennyiségek képződhetnek, mihelyt a víz hőmérséklete csak kevéssel haladja túl azon fokot, melynél a víz nyitott edényben forrásnak indúl. Köztudomású pedig, hogy alacsony nyomású melegvízfútési berende­zéseknél már csekélyebb mérvű gőzfejlesz­tés is oly nagy vízmennyiségeknek az ex­panziós tartályból való kisodrását okozhatja, hogy a berendezés működése teljesen meg- ' zavartatik, ha ugyan nagyobb baj nem tör­ténik. Minthogy a víz hőmérséklete melegvíz­kazánban rövid időre könnyen emelkedik a rendesnél magasabb fokra és minthogy a víz az eddigi melegvízfűtési berendezések­nek szerkezete folytán majdnem ugyan­cly hőmérséklettel jut a berendezésnek ma­gasabban fekvő részeibe, mint amilyennel a kazánt elhagyja, következésképen már a víz túlmelegítésének elkerülése végett is Bziikséges volt a berendezésnek úgy fűtő testeit, mint vezetékeit oly nagy mértékben szerkeszteni, hogy a berendezéssel elérendő fűtőhatás akkor is bekövetkezzék, ha a víznek a kazánban való hőmérséklete sok­kal alacsonyabb, mint amilyennél az nyi­tott édényben forrásnak indul. A kazán mellett a fővezetékek képezik a melegvízfűtési berendezésnek legfonto­sabb részeit. Ezeknek egyikén a főelosztó vezetéken, hagyja el a fölmelegített víz a kazánt és útjában elosztódik a fütendő épü­let fűtőtestei között, míg a másik, a fő­gyűjtő vezeték a fűtőtestekből jövő lehűlt vizet gyűjti Össze az újbóli fölmelegítse céljából a kazánba vezeti vissza. Ezen két 1 fővezetéknek költsége rendesen oly jelen­tékeny részét képezi a fűtési berendezés összeköltségének, hogy minden eszköz, mely lehetővé teszi azoknak méreteit hátrány nélkül csökkenteni, a legnagyobb fontos­sággal bir. Minthogy továbbá mindkét vezetéket rendesen a fűtendő helyiségeken kívül kell elhelyezni és így ezen vezetékek fölületei­ről kisugárzó meleg fölösleges hővesztesé­get képvisel, a fűtési berendezés tüzelési ökonomiája miatt is kiválóan fontos, hogy csekély csőméretek alkalmaztassanak. Már most ezen vezetékek méreteit főleg az óránként szállítandnó vízmennyiség szabja

Next

/
Thumbnails
Contents