42512. lajstromszámú szabadalom • Csatornás gerenda üvegtetők és falak számára

Megjelent 1908. évi augusztus hó 8-án. MAGY. ^^ KIR. • SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42512. szám. VIII/b. OSZTÁLY. Csatornás gerenda üvegtetők és falak számára. DEGENHARDT JOHANNES GYÁROS BERLIN-SCHÖNEBERGBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 12-ike. Az üvegtetők készítésénél a tart»siinek­nek, melyekre az üveglapokat fektetik, a lapok minden illeszkedés^ helyén az üyeg­lapok átfödéséből származó különböző ma­gasságokhoz kell alkalmazkodniok. Ezen célból a főtartó gyanánt kiképezett tulaj­donképeni gerendát a csatornás tartónak egész szabadon tart|ó hosszán végigvezet­jük, míg az üveglapokat minden illeszke­dési helyen a főtartóval alkalmas módon összekötött kengyelek vagy gerincék segé­lyével támasztjuk alá, melyek az üvegla­pok számára egyúttal megerősítő részek és tartóelemek gyanánt is szolgálnak. Mi­vel az aránylag keskeny kengyelek és ge­rincek az eddig szokásban volt ilynemű csatornás gerendáknál két egymáshoz il­leszkedő üveglap hosszéleit csak a meg­erősítési helyen födik át, az üvegtetőnek még fönmaradó hosszhézagait külön eszkö­zökkel kell tömíteni. Ezen célra vagy az üveglapokra helyezett és az egyes ken­gyeleket egymással összekötő külön födő­süvegek, vagy pedig fából, nemezből,, ra­gaszból vagy efféléből készített alátétek szolgáltak, melyek az üveglapok egymás fölé nyúlása következtében az üveglapok és a tartjők között fönmaradő ékalakú hé­zagokat kitöltötték. Mivel a lemezt cél­szerű egész hosszában egyenletesen alátá­masztani, ezen alátétek az eddig szokás­ban volt csatornás gerendáknál nem nélkü­lözhetők. Jelen találmány célja a csatornás ge­rendának olyan kiképezésében áll, hogy az üveglapok megerősítésére szolgáló tartó­sín /egyúttal a lapok egész hosszában egyenletes és szoros alátámasztást nyújt­son úgy, hogy a máskülönben szükséges födősüvegek és ékalakú alátétek elhagyhar tók legyenek. Ezt úgy érjük el, hogy a. csatornás gerendának egész szabadon tartó hosszán végignyúló tartósínt egy es részekre osztjuk, melyeknek hossza az üveglapok hosszának, illetve a lapok két-két illesz­kedési helye közötti távolságnak, magas­sági különbsége pedig minden illeszkedési helynél az üveglapok vastagságának felel meg. 1 t A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak [két kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán az egyik kivitelnek oldalnézete és részleges metszete,' a 2. ábrán az 1. ábra 2—2 vonala szerint vett keresztmetszete, a 3. ábrán pedig a másik kiviteli alak ol­dalnézete és részleges metszete látható.

Next

/
Thumbnails
Contents