42512. lajstromszámú szabadalom • Csatornás gerenda üvegtetők és falak számára

A föltüntetett kiviteli alakoknál az (a) főtartó U-alakú csatorna vagy vályú gya­nánt van kiképezve és bádogból van ké- , szítve. Az (a) tartónak a hordképességhez szükséges ellenállási szilárdságot két, a tartó fenéklapjának hornyaiba eresztett és a tartó oldalfalaival kellően összekötött (b) laposvas kölcsönzi (2. ábra). Az üveg­lapokat tart|ó sinek úgy vannak kiképezve, hogy oldalfalaik S-alakú keresztmetszetet mutatnak, minek következtében a középső részükön nyugvó (d) üveglapok engedé­keny és rugalmas alátámasztást nyernek. A tartósinek az (a) főtartóval úgy van­nak összekötve, hogy a sinek (u) alsó szélei a (b) lapos vasakat körülfogják, míg az (a) főtartó oldalfalainak (o) fölső szélei ellenkező irányokban a tartősinek (u) alsó széleire vannak hajlítva. Az 1. és 2. ábra a csatornás gerendának olyan foganatosítását mutatja, melynél a (d) üveglapok az (a) főtartóval párhuza­mosan haladnak. Az üveglapokat tartó si­nek itt az üveglapok hosszával, illetve két­két illeszkedési hely közötti távolsággal egyenlő, hosszú (cl c2 c3 ) részekből állnak, melyeknek száma természetesen az •üvegtető egyes rétegeinek számától függ. (cl c2 ci3 ) résziek (magasságai kö­zötti különbségek az egymásra fektetendő (d) üveglapok vastagságának felelnek meg, tiekmtetbje' vétve természetes az egymást átfödő üveglapok és az (ej) inemeizialátétek közlött síükiséges hézagokat is, mely alá­téteik az üveglapok és a tartósinek közé vannak helyezve. Ennélfogva a sinek (cl, c2 c3...) részeinek magassága az 1. ábrán látható kivitelnél a tető gerincétől kezdve az eresz felé fokozatosan csökken. Az üvegtopokat tartó sinek oldalfalai al­kalmas gépek segélyével könnyem külön­böző magasságokra vághatok a szükséges hosszúságokban, mimellett keresztmetsze­tük alakja lényegileg ugyanaz marad. Az egyes (cl c2 c3...) részek a 2. ábrán látható módon köttetnek össze az (a) fő­tartóval és szorosan egymáshoz tolatnak, mire a (d) üveglapok, pl. két (f) csavar- j szög segélyével az egyes (cl c2 c3...) ré- > szekhez erősíttetnek. Az egymáshoz illesz­kedő (cl c2 c3...) részek tehát ily mó­, don egy, a gerenda egész szabadon tartó hosszának megfelelő hosszú tartósínt al­kotnak úgy, hogy az üveglapok egész hos­szúságukban alá vannak támasztva, minek következtében a hosszhézagok is külön alá­tétek alkalmazása nélkül j,ó tömítést nyer­nek. A 3. ábra a találmány tárgyának egy másik kiviteli alakját mutatja, mely kü­lönösen akkor alkalmazható előnyösen, ha az üvegtáblák a szokott mjódon a főtar­tóra rézsútosan helyeztetnek el. Ezen fö­dési mjódot akkor célszerű alkalmazni, ha az egymásra fektetendő üvegrétegek száma igen nagy, mivel ez esetben az 1. és ' 2. ábra szerint fódési módnál atartösíaszéljő részei közötti magasságkülönbség igen nagy volna. Az egyes (gl g2 g3...) résziek, me­lyekből a tartósín a 3. ábra szerinti kivi­telnél össze van téve, olyan kiképezésael bírnak, hogy két végük között az üvegla­pok vastagságával egyenlő magasságkü­lönbség van. A (gl g2 g3...) részek kü­lönböző magasságú végeikkel illesztetnek egymáshoz. Ezen kiviteli alak előnye ab­ban áll, hogy az egyes (gl g2 g3...) ré­szek mindnyájan egyenlők egymással, mely körülmény a tartósín készítését lényegesen egyszerűsíti. A (d) üveglapok ezen kivitel­nél is egész hosszukban alá vannak tá­masztva úgy, hogy a máskülönben alkal­mazott ékalakú alátétek vagy effélék el­maradhatnak. A megerősítő szögeknek a tartósínnel való közvetlen összecsavarolása vagy szö­gecselése azon nagy hátránnyal jár, hogy a megerősítési hely egyszer s mindenkorra meg van állapítva. Ezen hátrány elkerülése céljából jelen találmány szerint az üveg­lapokat tartó sín középen egy fecskefark­keresztmetszetű (h) horonnyal van ellátva (2. ábra), mely a csavaranyák gyanánt ki­képezett (i) ékek fölvételére és vezetésére szolgál. Ez utóbbiak a (gl g2 g3...) sínr részek homlokvége felől tolatnak be amin­j denütt egyenlő magas (h) horonyba. é» az - (f) megerősítő szögek, melyek alul és fölül

Next

/
Thumbnails
Contents