42330. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyümölcstermékek előállítására

>le«jelent 1908. évi jnlius hó 2-án. MAGY szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 42880. szám. IV e OSZTÁLY. Eljárás gyümölcstermékek előállítására. schönwald kabos gyümölcsébtékesító bizományos budapesten. A bejelentés napja 1907 március hó 2-ika. Magyarország g3r ümölcstermése — mely 8—10 millió mm. között mozog — részben természetes állapotában, részben pálinkává földolgozva, nagyrészt azonban még ezek­nél is hátrányosabb módon kerül értéke­sítésre. Dacára annak, hogy a különböző fajokat a bennök rejlő értékes tápanyagok alkal­massá teszik, hogy a nagyarányú közélel­mezés céljaira szolgáljainak, Magyarország gyümölcskonzervgyárai évente alig 20.000 métermázsa gyümölcsöt dolgoznak föl s az így földolgozott gyümölcs nem népélel­mezés céljára, hanem inkább csemege gya­nánt szolgál. A jelen találmány azt célozza, hogy a tömeggyümölcseink egy újszerű iparág ke­retében egészséges, tápértékük, olcsóságuk és tartósságuk révén különösen a népélel­mezést szolgáló élelmezési cikkekké dol­goztassanak föl. • Jelen találmány tárgyát oly eljárások képezik, melyek segélyével általában mag­vas és csontáros gyümölcsfélékből, vagy azoknak hulladékaiból gyümölcslisztet, a •dúsabb cukortartalmú gyümölcsfélék levé­ből gyümölcsmézet készíthetünk. Emberi élvezetre mindazon gyümölcsből és gyümölcshulladékból készült gyümölcs­liszt alkalmas, melynek anyagából a mag és farészek földolgozás előtt eltávolíttattak és melynek anyagát nem érintette szeszes erjedés. A gyümölcsféléből ily célra szolgáló is­mert eszközzel sorban a magvat és a csut­kákat távolítjuk el, a visszamaradó anyag­ból ismert vacuumszerkezet segélyével lég­mentes térben 55—60° C. mellett elvonjuk a vízrészeket mindaddig, míg abban körül­belül 6% rész viznél több nem marad. Az ennyire víztelenített anyagot körülbelül 80° C. szárítóban vékony rétegekben el­rendezve, lehetőleg gyorsan és teljesen ki­szárítjuk. Különösen kell ügyelnünk az egész eljárás alatt arra, hogy az anyag vasrészekkel ne érintkezzék, mert ezáltal a gyümölcsliszt színéből és az eredeti gyü­mölcsöt jellemző izéből veszíthet. Hogy már most ez az anyag porítható legyen, szükséges azt körülbelül 20 C. fokra lehűteni, mert magas hőfoknál, a gyümölcs koncentrált cukortartalma any- • nyira nyúlós, hogy a porítást akadályozza. A porítást olyan készülék segélyével vé­gezzük, melynél az anyag egymással ellen­kező irányban forgatott és percenként kő-

Next

/
Thumbnails
Contents