42154. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos erőáttételeken a mótoroknak szikrázások elkerülésével való árammentesítésére

Megjelent 1908. évi junius hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmileiras 42154. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Berendezés elektromos erőáttóteleken a mótor oknak szikrázások elkerülésével való árammentesítésére. COMPAGNIE PABISIENNE DES VOITURES ÉLECTRIQUES (PROCÉDÉS KRIÉGER) CÉG COLOMBESBEN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 12-ike. Elektromos üzemű járműveknél, neveze­tesen elektromos automobiloknál nagy ne­hézségeket okozott a vezérkapcsolóknak szerkesztése, mivel ezen készülékeknek, melyeknek aránylag nagy feszültségeket és áramerősségeket kellett megszakítaniok, a hely kihasználása végett igen kisméretiiek­nek kellett lenniök és így igen sokat szen­vedtek a föllépő szikrák által. Jelen találmány tárgya, mely oly elek­tromos kocsikra vonatkozik, amelyeknél kompound generátorok vannak alkalmazva, lehetővé teszi, hogy a motornak, vagy mo­toroknak áramát megszüntessük, anélkül, hogy a főáramkört meg kellene szakítani, miáltal a szikrák föllépését elkerüljük. Miután a generátor gerjesztése részben mellékáramú, részben pedig ugyanoly ér­telmű főáramú tekercseléssel történik, ele­gendő a generátoron egy második szeries tekercselést alkalmazni, mely a két előbbi tekercseléssel ellentett irányú és hatás te­kintetében eresebb az előbbi szeries teker­cselésnél. Ezen demagnetizáló szeries tekercselés a rendes üzem alatt vagy egymagában, vagy pedig szabályozó-ellenálláson keresz­tül rövidre van zárva. A kocsiban alkalmazott elektromos erő­áttétel tehát egy oly generátort tartalmaz, melynek indukált része a szokásos módon: van tekercselve és melynek, tetszőleges szerkezetű, két vagy több pólusú, acikli­kus vagy nem aciklikus indukáló része a, következő tekercselésekkel van ellátva: 1. Egy shunt gerjesztőtekercselés, ri.ely arra szolgál, hogy a gép kellően működ­jék és hogy kellően gerjesztessék egy kri­tikus sebességnél, amely legalább is egyenlő, de általában nagyobb, mint a mótor ren­des, üres járási sebessége, amidőn is a shunt tekercselés működése a legjobb föl­tételek mellett van biztosítva, anélkül, hogy tekintetbe vennők a gép áramszol­gáltatását és ennélfogva, anélkül, hogy te-­( kintetbe vennők, azprmaturareakciót, vagy j a gépben föllépő ohmikus áramvesztesége­ket. 2. Egy szeriestekercselés, mely az em­lített shunt tekercselést támogatja és mely olyan, hogy a gép bármely áramszolgálta­tása mellett az armaturareakciót ;és az ohmikus veszteségeket kompenzálja és hogy megengedje, a gépnek fölgerjesztését oly sebességnél, mely legföljebb egyenlő a mótor rendes üres járási sebességével.

Next

/
Thumbnails
Contents