41654. lajstromszámú szabadalom • Tetőablak hornyolt cserepekkel födött tetők számára

Megjelent 1908. évi április hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HiVATAL SZABADALMI LEIRAS 41654. szám. Vlll/b. OSZTÁLY­Tetőablak hornyolt cserepekkel födött tetők számára. FRITZ ANTAL TÉGLAMESTER ÉS BALATON JÓZSEF BÁDOGOSMESTER SZOMBATHELYEN. A bejelentés napja 1907 március hó 27-ike. Eddig a tetőablakokat egyszerű négy­szögletes, sima kerettel látták el akkor is, amidőn a tetőt hornyolt cserepekkel födték úgy, hogy a cserepek és a tetőab­lak érintkezési helyén jelentékeny nyílár sok keletkeztek, melyeket sárral vagy más alkalmas anyaggal igyekeztek többé vagy kevésbbé jól betömni. Ezen eljárás azon­ban nem csupán igen körülményes, hanem a tetőfödés egyenletességét is megzavarja. Legnagyobb hátránya azonban abban rej­lik, hogy a nyílások betömése már rövid idő múlva elpusztul és az esővíz bejutását teszi lehetővé. A jelen találmány szerint ezsn hátrányt azáltal kerüljük el, hogy a tetőablak ke­retét oly nyúlványokkal látjuk el, hogy az ablak kerete a váltakozva sorokba rakott tetőcserepek közé illeszkedik és hogy a tetőablakkal szomszédos cserepek a csere­pek rendjének megzavarása nélkül úgy csatlakoznak a tetőablak keretének meg­felelő hornyokkal ellátott nyúlványaihoz, mintha a tetőablak és nyúlványainak he­lyében a megfelelő területet kitöltő tető­cserepek volnának úgy, hogy a tetőablak körül a tetőcserepek szorosan kapcsoltat­nak a tetőablak keretéhez és semmiféle nyílások vagy rések, vagy egyéb egyenet­lenségek nem keletkezhetnek. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképem foganatosítási alakja négyszögletes tetőablakkal kapcsolatban van föltüntetve. 1. ábra a tetőablak alaprajza, 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti metszete, 3. ábra a tetőablak oldalnézete. 4. ábra a tetőablaknak és a szomszédos cserepeknek elhelyezését oldalnézetben, 5. ábra pedig elölnézetben mutatja. A rajzban (1) a tetőablak kerete, mely a (3) és (4) nyúlványokkal van ellátva. Ezen nyúlványok (a) hossza megfelel a tetőfe­désére használt hornyolt cserepek hosszá­nak és (b) szélessége a cserepek szélessé­gének valamely többszöröse. A (4) nyúl­vány a (3) nyúlványhoz képest egy fél cserépszélességgel el van tolva arra való tekintettel, hogy az egymás alatt követ­kező cserépsorokat egymáshoz képest fél cserépsziélességgel eltolva szokták elhe­lyezni. A fölső (4) nyúlvány az alsó (3) nyúlvány fölé nyúlik úgy, hogy ez utóbbit (5)-nél átlapolja úgy, amint ezt az egy­más alatt elrendezett cserépsorok teszik.

Next

/
Thumbnails
Contents