41621. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vetélőváltó szerkezet

Megjelent 1908. évi április hó 15-én. MAGY. fl^j. KIK. SZABADALMI H IVATAL SZABADALM1 LEÍRÁS 41621. szám. XI v/b. OSZTÁLY. Önműködő vetélőváltó szerkezet. SOCIÉTÉ LEMARCHAND JEUNE CÉG ÉS MONTÉT VIKTOR SZÖVŐGYÁROS ROUENBAN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 12-ilce. Jelen találmány tárgya önműködő ve­télőváltószerkezst, mely tetszőleges szövő­széken alkalmazható. A szerkezet a vetélő­tárból, kettős vetélőszekrényből és oly mozgatószerkezetből áll, mely a szokásos szövőszékeken könnyen fölszerelhető, pl. a kártyás nyüstös gépeken, amelyeknél csu­pán a kártyaprizmát mozgató szerkezetet kell eltávolítani és a jelen mozgatószerke­zetet kell helyébe szerelni anélkül, hogy a gép aljazatát meg kellene bolygatni éspe­dig olyképen, hogy a vetélőtárt a kártya­mozigatósaerkezet helyére tesszük, a ket­tős vetélőszekrényt a bordaláda keretébe helyezzük és a mozgatószerkezetet magát pedig ezen részek alá szereljük. Ezen he­lyettesítést igen gyorsan végezhetjük el és csekély költséggel és szükség esetén ismét könnyen visszahelyezhetjük a kár­tyaszerkezetet, miáltal ugyanazon szövő­széket két célra használhatjuk. A m ellékelt rajzban a találmány tárgya-* nak egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. 1. és 2. ábra a mozgatószerkezet elől-és oldalnézete. 3. ábra a mozgatószerkezet oldalnézete nagyobb léptékben. 4. és 5. ábra a vetélőtolószerkezet füg­gélyes hosszr és keresztmetszete. 6. és 7. ábra a kettős vetélőszekrény elől- és oldalnézete. 8. és 9. ábra a vetélőtoló és a borda­láda két különböző viszonylagos helyzete*. A rajzban oly szövőszék van föltéte­lezve, melynél a hajtószerkezet baloldalt van elrendezve és ennek megfelelően a ve­télőváltó szerkezet a szövőszék jobbolda­lán alkalmaztatik. A szerkezet az (1) vetélőtárból áll, mely­nek (2) tartója a szövőszék három vázára van szerelve, továbbá a (4) kettős szek­rényből, mely a (3) bordaládába van sze­relve, végül pedig az ezen szerkezetek alatt elrendezett mozgatósaerkezetből. A mozgatószerkezet, mely arra szolgál, hogy a (4) kettős szekrényt függélyes irányban föl- és lemozgassa, és hogy a vetélőtolót működtesse^, rendesen ki van iktatva és a szövőszék hajtószerkezetével csakis azon pillanatban kapcsoltatik, ami­dőn a vetülék kifogyott. A kapcsolást ek­kor egy vetülékörző vagy tapogatő váltja ki, mely a szövőszék mellső részén al­kalmazott (6) tengelyt hoz lengésbe. A (6) tengely kilengése folytán a (7)

Next

/
Thumbnails
Contents