41523. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zöld és aszalt maláta előállítására

Megjelent 1908. évi_ április I16 8-án. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 4152B. szám. IV/a. OSZTÁLY. Eljárás zöld és aszalt maláta előállítására. A. HEYMANN CÉG MANNHEIMBAN. A bejelentés napja 1907 október hó 7-ike. Jelen találmány tárgya eljárás malátá­nak árpából való előállítására. Hogy a ma­látából készítendő sört világosabb színművé, jobb ízűvé és tartósabbá lehessen tenni, jelen találmány szerint az árpaszemeket pl. görgő malmok vagyis az árpadara előállí­tására használt hámozó gépek vagy hasonló működésű gépek segélyével héjtalanítjuk. Ezen héjtalanítást úgy az áztatás előtt, mint csírázás után ós pedig aszalás előtt, alatt és ufcán is foganatosíthatjuk. Az áztatás előtti héjtalanítás előnye az, hogy nemcsak az áztatás és csírázás megy végbe gyorsabban, hanem egyúttal a tisz­tátalanságok és gombák is alaposabban el­távolíttatnak a szemek fölületéről, mint az eddig szokásban volt tisztító eljárásnál to­vábbá pedig a maiátázandó árpa hektoliter­súlya nagyobb lesz és ennek következtében ugyanazon helyiségben nagyobb mennyiség dolgozható föl. A szemeknek a tulajdon­képeni áztatás előtti megnedvesítése vagy előáztatása és éles kefékkel, hengerekkel vagy hasonlókkal való megmunkálása isme­retes ugyan, de ezzel csak azt akarják el­érni, hogy a héjak meglazuljanak, fölnyíl­janak vagy repedéseket kapjanak és így később könnyeebbn eltávolíthatók legyenek. Különben is ezen eljárás az áztatást és csírázást kevésbbé sietteti, a hektolitersúlyt pedig nem fokozza, hanem csökkenti. A csírázás utáni héjtalanítás azzal az előnnyel jár, hogy alaposabban végezhető, mivel ekkor a csirára már nem kell tekin­tettel lennünk és a héjtalanítással. annyira mehetünk, hogy a levélcsirák is eltávolít­tatnak, míg áztatás előtt csak annyira sza­bad héjtalanítani, hogy a csirák ne sérül­jenek meg túlságosan. Ha csírázás után, de aszalás előtt héj­talanítunk, akkor az aszalási időt megrövi­díthetjük, mivel a meleg levegő könnyebben hozzájuthat a szemek belsejéhez. Aszalás közben is héjtalaníthatunk, ha azon fölül e­teket, melyekkel a szemek az aszalón való átforgatás alkalmával érintkezésbe jönnek, dörzsölő fölületek gyanánt képezzük ki. Ez esetben külön hámozó gépre ós hámozási műveletre nincs szükség. Az aszalás utáni héjtalanitást mindenesetre a fölaprózás (da­rálás) előtt kell végezni, hogy cefrézés előtt lehetőleg sok héj- és levélcsirarész válasz­tassék ki, vagyis tisztább cefre képződjék, mint az eddig szokásban volt sörfőzési el­járásoknál, melyeknél a malátát darálás előtt csak megtisztítják és simítják, tehát a héjakat és levélcsirákat a szemekkel együtt őrlik szét úgy, hogy kéBŐbb a finomabb

Next

/
Thumbnails
Contents