41431. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék automobilok és egyéb járművek számára

Megjelent 1 ÍK)8. évi március hó 38-án. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41431. szám. XX/a/2. OSZTÁI1Y. Rugalmas kerék, automobilok és egyéb járművek számára. TARAGLIO GIÜSEPPE TECHNIKUS, BELLERIO EMILIO TÜZÉR­HADNAGY ÉS ZOCCHI ARNOLDO SZOBRÁSZ RÓMÁBAN. A bejelentés napja 1907 április hó 9-ike. Jelen találmány automobilok és más jár­művek számára való rugalmas kerékre vo­natkozik, melyet nem gumiabroncs, hanem légii tközők tesznek rugalmassá, melyek a kerék alkalmas mechanikai berendezései által képeztetnek. A gumiból készült légabroncsok alkalma­zásával számos hátrány jár. Ezen abroncsok kopásnak és más változásoknak vannak ki­téve, melyek a sűrített levegő tömített el­zárását veszélyeztetik, miért is ezen lég­abroncsokat gyakran kell kicserélni, ami a kereket igen költségessé teszi. Ezenkívül a gumiabroncs esetleges hirtelen és előre nem látott megrongálódása a járművet haszna­vehetetlenné teszi és a tovahaladást meg­akadályozza. Ily esetekben továbbá veszélyek is gyakoriak, mert az esetben, ha a lég­abroncs a jármű teljes erővel való haladása közben megreped, akkor excentrikus ellen­állások lépnek föl, melyek a járművet irá­nyából hirtelen kitérítik és lökéseket idéznek elő, melyek súlyos balesetekre ve­zethetnek. Könnyen érthető tehát, hogy nagy elő­nyöket biztosít egy oly berendezés, mely a gumiból készült légabroncsot teljesen fölös­legessé teszi és melynél a rugalmasságot pneumatikus szerkezetek állítják elő, melyek magában a kerékben vannak elrendezve, és az úttal nem érintkeznek úgy, hogy nagy biztonságot nyújtanak. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyá­nak több gyakorlati kiviteli alakja példa­képen van föltüntetve. Az 1. ábra a talál­mány értelmében berendezett kerék egy részének oldalnézete, mimellett a henge­reket védő fémköpeny és tömítőtárcsák nincsenek föltüntetve és a kerékabroncs egy helyen metszetben van rajzolva. A 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszete. A 3. ábra a tömör gumiból, bőrből vagy más anyagból készült kerékabroncsot és a fémes keréktalpat nagyobb léptékben rajzolt keresztmetszetben mutatja. A 4. és 5. ábra a kerék egy másik kiviteli alakjának részben metszett oldalnézete és kereszt­metszete, mely kiviteli alak oldalirányban is rugalmas. A kerék kerületére egy kaucsukból, bőr­ből vagy más alkalmas anyagból készült tömör (1) abroncs van fölhúzva, mely csak a szükséges adhézió létrehozására és a ke­rék csúszásának megakadályozására szolgál. Az (1) abroncs tehát nem hasonlítható össze a föntenilített légabroncsokkal- Az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents