41244. lajstromszámú szabadalom • A vonat által vezérelt kikapcsoló berendezés

Megjelent 1908. évi március hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41244. szám. V/»/3. OSZTÁLY. A. -vonat által vezérelt kikapcsoló berendelés. K. K. PRIV. SÚDBAHNGESELLSCHAFT CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1907 január bó 2-ika. Elsőbbsége 1909 november 25-ével kezdődik. Jelen találmány tárgya kapcsoló beren­dezés, melynek célja, hogy egy bizonyos blokkozási műveletnek, pl. blokkozásnak, illetve szabadra állításnak foganatosítása csak akkor engedtessék meg, ha a vonat vagy járómű a pálya bizonyos pontját el­élte és ismét elhagyta. A találmány lényege az, hogy a blokko­zási művelet megkezdése és befejezése csakis akkor válik lehetővé, ha úgy az előző blokkozó művelet által beiktatott és a vo­nat közvetítésével a pálya kérdéses részé­nek elérése és elhagyása által kiiktatható állaadó zárlat, valamint a vonat által a vonal kérdéses pontján való áthaladás köz­ben beiktatva tartott időleges zárlat sza­bad helyzetben van. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példakép vett fogawatosítási alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a berendezés rendes helyzetét, a 2. ábra a berendezés helyzetét a vonat érkezések alkalmával, a 3. ábra pedig akkor tünteti föl, amikor a vonat a kérdéses pályapotiton már át­haladj a 4. ábra pedig a berendezést a blokkozá-s foganatosítása közben mutatja. A rajzon példakép föltüntetett berende­zésnél a (B) berendezés (Siemens-féle blokk vagy a 34233. számú szabadalomban is­mertetett blokk) blokkozása, illetve a (B)­vel összefüggő blokkcsoport fölszabadí­tása csak akkor történhetik meg, ha a vo­nat a szigetelt (I) vágányrészt már el­érte és azon át is haladt. Ezen cél eléré­sére a (B) blokkcsoport pl. a kettős (T) billentyű útján össze van kapcsolva a má­sodik (D) blokkcsoporttal (pl. a 31836. számú szabadalomban ismertetett egyen­áramváltakozó áramú blokkal), minek foly­tán a (B) blokk a blokkozás foganatosí­tása céljából csak akkor nyomható le, ha a (D) blokk is lenyomható, azaz, ha a (D) blokk zárása meg van szüntetve, A jelen esetben tehát a (D) blokkcsoport képezi a tartós zárlatot. Ezen tartós zárlat kiiktat­hatása az (A) kontaktus bekapcsolásától függ; ezen kontaktusnak az áramzárlatoí létesítő emelője a (K) kilincs és az (R) relaisíxiágnes által kormányozta tik. A (K) kilincs a blokkozás alkalmával a (H) re­laisemelő kampója mögé hozva* zárási hely­zetbe jutott és a relaásemelőíiek a kon­taktust létesítő helyzetbe való jutását meg­gátolja addig a pillanatig, míg csak a ki­lincs az enjlelőt szabadon nem engedi, kü­lönben a relaisemelő 3 kontaktust csak

Next

/
Thumbnails
Contents