41109. lajstromszámú szabadalom • Levélbélyeg és értékjegyek fölragasztására szolgáló gép és automata

Megjelent 1908. évi íebruár hó 34-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41109. szám. VII/b. OSZTÁLY. Levélbélyegek és értékjegyek fölragasztására szolgáló gép és automata. KLINGEN MIKSA GYÁROS DÜLKENBEN. A bejelentés napja 1906 november hó 29-ike. A levélbélyegek, okmánybélyegek és ha­sonló értékjegyek fölragasztásának eddigi módja nemcsak undorító és inaestetikus, hanem — és effölött ma már minden művelt ember tisztában van — az egészségre nézve veszedelmes is. A bélyegek föl ragasztásának hygienikus hátrányaitól eltekintve, e művelet nagy és középnagyságú üzletek üzemében az üzem­nek aránylag legidőtrablóbb művelete, ameny­nyiben a bélyegeket meg kell nedvesíteni, fölragasztani, tehát minden levelet több­ször kell kezünkbe venni. Az alábbiakban leírandó találmány tár­gya egy oly gép, mellyel a jelzett veszélyek mellőzhetők és pedig különösen ott, ahol naponta sok száz és ezer bélye­get kell fölragasztani, tehát póstaüzemek­nél, gyárakban, bankokban, nagykereskedé­sekben, árúházakban, ügyvédi és végrehaj­tói irodákban stb. A bélyegek hosszú szalagok alakjában vannak korongokra föltekercselve, azonban a gépnek megfelelően módosított foganato­sítása esetén a ma szokásos és 100 drb. bélyegből álló derékszögalakú ívek is föl­használhatók. A bélyegekkel ellátandó leveleket egyen­ként kell betolni, mire egy emeltyűnek egy­szerű lenyomása által helyeztetnek moz­gásba a mechanizmusnak összes részei, ame­lyek megnedvesítésre, szállításra, levágásra, rányomásra és egyidejű lebélyegzésre szol­gálnak, azon célból, hogy a levelet az el­küldésre elkészítsék. A bélyegeladás ellenőrzése céljából szám­lálóművet alkalmazhatunk, mely lehetővé teszi, hogy a fölhasznált bélyegek darabszá­mát leolvashassuk. A gép ezenfölül egy pénzbedobó nyílás alkalmazása által posta­hivatalok, pályaudvarok stb. számára a le­velek frankirozására szolgáló automata gya­nánt is képezhető ki, ami a póstaüzemet nagymértékban meg fogja könnyíteni és így eltekint a postahivatalok személyzeti és helyiség megtakarításaitól, a póstarekeszek­nek a főforgalmi időpontokban a közönség által történő megostromlása is megszűnik, ós a leveleknek a postára nézve terhes le­bélyegzése is elesik. A találmány tárgyát a mellékelt rajzok tüntetik föl, amelyek közül az 1—6. ábrák a gép egy oly foganatosítás! alakját ábrázolják, amelynél tetszőleges mennyiségű levélbélyeg van egy korongra tekercselve és erről egymásután levehetők. A négylábú (1) állványhoz a szakadozott vonallal rajzolt (3) levelek fölvételére szol-

Next

/
Thumbnails
Contents