41109. lajstromszámú szabadalom • Levélbélyeg és értékjegyek fölragasztására szolgáló gép és automata

gáló (2) asztaltap van erősítve. A (2) lap alatt elrendezett (4, 5) tengelyekre vannak ékelve az egyenlő hosszú (6, 7) emeltyűk, amelyek a (8) rudazat útján állanak egy­mással kény3zerkapc3olatban. A (4) ten­gelyre ezenfölül a (9) emeltyű, míg az (5) tengelyre a (10) emeltyű van fölékelve. A (9) emeltyű mellső részén egy (11) kést hord, míg a (10) emeltyű legszélső része (12) víztartó gyanánt van kiképezve. Egy derékszögű, a bélyeg nagyságának meg­felelő alakú (13) szivacs a (12) víztartány­ban lévő (15) víz által a (14) csapon á­tartatik nedvesen. A 3. és 4. ábrákban nat gyobb léptékben föltüntetett, közönséges ki­lincskerék vagy kilincsmű alakú kapcsolat által a (4), illetve (5) tengely elforgatása alkalmával két (16, 17) henger helyeztetik forgásba, amelyek azonban a tengelyek for­gatása alkalmával megfordított értelemben nem működtethetők. A (16, 17) hengerek kis (18) hengerszékekbe vannak forgathatóan ágyazva; rugók által szoríttatnak egymás­hoz és forgatásuk alkalmával a közéjük szorított (19) szalagot az elfordulás mérté­kének megfelelő darabbal továbbítják. Az elfordulás mértéke egy bélyeghossznak vagy szélességnek felel meg. A (19) bélyegszala­got a (20) csapágyakba ágyazott (21) ko­rongra tekercseljük. A 3. és 4. ábrák által föltüntetett készülék különböző mértékű hengerelfordulást tesz lehetővé ós ennek folytán különböző nagyságú bélyegek szá­mára alkalmazhatjuk. A (7) emeltyűhöz erősített (22) kilincs ugyanis csak addig forgatja el a hengerekkel kapcsolódó, de az (5) tengelyre lazán helyezett (23) fogas­kereket, míg a (22) kilincs a (24) ütköző által a (23) kerék fogazásából ki nem emel­tetik. A (24) ütköző a (25) kettős emeltyűn foglal helyet, amely a (26) csavarorsó útján állítható el ós mindenkori helyzetéhez ké­pest a (22) kilincsnek korábbi vagy későbbi kiemelését teszi lehetővé. Nehogy a levélbélyegek a boríték leg­külső szélén, hanem a szélektől befelé meghatározott távolságban alkalmaztassa­nak, a (27) késnek a (3) levél szegélyét egy kevéssé túl kell érnie. Minthogy azonban a (27) kés fix helyzete mellett a (13) nedve­sítőszivacs elhaladása alkalmával megsér­tetnék, a kés oly módon van visszahúzha­tóan elrendezve, hogy a (9) késemeltyű le­felé haladása alkalmával a (28) rudazat és (29) csapágyakba ágyazott (30) kettős emel­tyűk által a 2. és 6. ábrákban föltüntetett helyzetbe tolatik, ellenben a nedvesítés al­kalmával, tehát a (10) emeltyű lefelé hala­dásakor és a (9) emeltyű fölfelé haladása­kor az í. és 5. ábrák által föltüntetett hely­zetbe kerül. Az egész mechanizmus mozgatása a (4) tengelyre erősített (31) kéziforgattyú útján történik. A bélyeggel ellátandó levél ráhelye­zése után, a (31) kéziforgattyúnak a baloldali állásba való mozgatása által (1. 1. ábrát) a levelet a (10) emeltyű sülyedése útján megnedvesítjük. Az emeltyűnek a jobboldali állásba való átforgatása által (1. a 2. ábrát) a (10) emeltyű fölfelé emelkedik, a (9) emelő pedig sülyed és a (27) kés előtt való elhaladásakor, sülyedése folyamán a (16,17) hengerek által továbbított bélyeghez jut, amelyet, miután azt a (27) kés levágta, a levélnek előbb megnedvesített helyére szorít. Hogy a gépet mindenkor használatra kész állapotban tartsuk, csak a (31) forgattyút kell súly vagy rúgó útján mindig a közép­állásban tartanunk. Egy további foganatosítási alakot a 7—10. ábrák tüntetnek föl, amely főként automa­ták számára alkalmas és ennél a levélnek helyzete a bélyeg fölragasztása alkalmával függélyes. Ezen elrendezésnél a megned­vesítés is egy kevéssé módosított alakban­történik. A 8. ábrán (1) állvány (2) lapjához lesz a bélyeg fölragasztása alkalmával a levél hozzányomva. A forgathatóan ágyazott (4 és 5) tengellyel nem emelő és rudazat, hanem két ellentétes mozgási irányú (6, 7) fogazott ív útján állanak egymással kény­szerkapcsolatban és egyidejűleg megfordí­tott értelemben fordulnak el, ha a (9) csapra ható (8) rúd útján a (7) fogasívre húzás vagy nyomás gyakoroltatik. A (7) fogazott iven (33) késsel ellátott (10) emelő van al­kalmazva, ipíg p (6) fogazott ív az (5) ten-

Next

/
Thumbnails
Contents