41096. lajstromszámú szabadalom • Szőlőnyitó és szőlőtakaró eke

Megjelent 1908. évi február hó 80-án. MAGY. g&w K.IR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41096. szám. X/b. OSZTÁLY Szőlló'nyitó és szőllőtakaró eke. BERZSENYI LAJOS ÁLLOMÁSELÓLJÁRÓ RÖSZKÉN. A bejelentés napja 1907 április hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát képező eke célja szőlőföldek megmunkálásánál előforduló u. n. nyitást és takarást gépies úton lehe­tővé tenni. Eddigelé ugyanis az ősz folyama alatt a szőlőtőkéknek a föld fölárkolása út­ján való és a fagyás ellen való védelem céljából eszközölt betakarását, illetőleg ezen beárkolt szőlőföldnek tavasszal eszközlendő elegyengetését, azaz a tőkék szabaddáté­telét kézi erővel végezték, ami természet­szerűleg lassú és fáradságos munka volt és mezőgazdasági szempontból egyáltalán nem mondható ökonomikusnak. Ezen munkálatok elvégzésére szolgál már most a jelen találmánybeli szőlőnyitó és szőlőtakaró eke, mely a mellékelt rajz í., ill. 2. ábráján perspektivikus ábrázolás mel­lett van föltüntetve. A sfcőlőnyitó eke leírása és működése a következő: Az (1) gerendely mellső vége közelében (2) vezetőkerék van a (3) kengyel segélyé­• vei az (1) gerendelyben magassági irányban ismert módon beállíthatóan elrendezve. Á (2) vezetőkerék előtt egy hasonló módon elrendezett lapos (4) kapát alkalmazunk, melynek az a rendeltetése, hogy a vezető kerék előtt levő dombokat kivágja s ezáltal egyrészt ezen keréknek, másrészt a hátul elrendezett nyitó kapáknak egyenlő hala­dása és működése biztosíttassék. A találmánybeli szőlőnyitó ekén célsze­rűen három (5, 6, 7) nyitókapát rendezünk el oly módon, hogy az ekegerendelyen megerősített és szalagvasból hajlított (8) keretben a nyitókapák tartó karjait csa­varrá képezzük ki és csavaranyákat hajlí­tunk rá, azon felül a kapákat nagyobb igénybevételnél bekövetkező hátrahajlás ellen való biztosság céljából szabályozható (9) kötővasakkal kapcsoljuk össze az (1) gerendellyel. A nyitókapák körül a két szélső (5 és 7) kapa belső oldalán, a középső pedig mind­két oldalán kis (10) kormánnyal van el­látva, melyek a kapák általi felhasított föl­det az ősszel kikapált árokba forgatják és két kis csík alakjában hagyják hátra. A nyitó kapák a (8) keretben az ültetés sűrű­sége szerint állíthatók be, azaz egymáshoz közelíthetők, ill. egymástól távolabb ren­dezhetők el, sőt sűrű ültetés nyitásánál a középső (6) kapa le is vehető, nehogy a föld a kapák közt megtorkolást szenvedjen. Ha a fönt leírt ekét, mint takaró ekét akarjuk alkalmazni, akkor a (4) lapos kapát valamint az (5, 6, 7) nyitókapákat leszerel­j jiik és a lapos (11) kapát egy jobb és egy

Next

/
Thumbnails
Contents