40987. lajstromszámú szabadalom • Szivarkészítőgép

Megjelent 1908. évi február hó lÖ-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI wBB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40987. szám. X/c. OSZTÁLY. Szivarkészítőgép. INTERNATIONAL CIGAR MACHINERY COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1905 október hó 25-ike. Valamely szivar tudvalevőleg a bélés-és bekötőlevelekből készült pólyából és a födőlevélből áll, mely két részt a szokásos módon kézimunka útján egyesítik egymás­sal. Szivaroknak gépeken való előállításár nál azonban bizonyos nehézségeket kell le­győzni, melyek a szivar jelzett két ré­szének előállításánál, első sorban pedig azoknak egymással való egyesítésénél lép­nek föl. Találmányunk tárgya oly gép, melynél a jelzett és főleg a pólyának a formából való eltávolításánál, a födőlevéllel való körülvevésénél és a csúcs alakításánál föl­lépő nehézségek le vannak győzve. Ezért a gépnek a kétrészű pólyaformák nyitá­sára és a pólyáknak a formákból való el­távolítására szolgáló berendezése, továbbá a kiemelt pólyákat a szivart végleg el­készítő berendezésekhez szállító berendezése van. A kiürített formákat a gép azután elzárja és alkalmlas módon az újból való megtöltésük helyére szállítja. Eme gép egy foganatosítási alakja a csa­tolt rajzon látható, nevezetesen az 1. ábra a "pólyaformák nyitására és zá­rására, a késy pólyák kiemelésére és a födőlevéllel való burkolására szolgáló be­rendezéshez a pólyákat szállító berendezés oldalnézete, részben metszets, a 2. ábra a pólyaformák nyitására és zárá­sára és a pólyák kiemelésére szolgáló be­rendezés elölnézete, részben metszete; a 3. ábra a pólyaformát nyitó és záró be­rendezés oldalnézete1 , a 4. ábra a pólyát kiemelő berendezés fö­lülnézete, az; 5., 6. és 7. ábra .a pólyát eltávolító ta­gokat tünteti föl különböző helyzetekben, a 8—13. ábra a formát nyitó és záró be­rendezés egyes részeit mutatja, a 14. ábra fölülnéaet, melyen a pólya ki­elme lése után, a pólyát eltávolító részek és a pólyákat fölvevő tartó helyzete, va­lamint a födőlevelet a pólyára tekercselő és a szivart végleg elkészítő berendezés látható; a 15. ábra a 14. ábrához tartozó oldalné­zet, a 16., 17. ábra a pólyát átvivő karon al­kalmazott berendezés egyes részejt, a 18., 19. ábra pedig a pólya végét levágó berendezést ábrázolja; a 20. ábra a 14. ábrához tartozó hátulné­zet, a

Next

/
Thumbnails
Contents