40925. lajstromszámú szabadalom • Újítás megtámasztott elektródákkal bíró ívlámpáknál a szenek előretolását szabályozó berendezéssel

Megjelent 1908. évi január hó 31 én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40925. szám. VII/h. OSZTÁLY. Újítás megtámasztott elektródákkal bíró ívlámpáknál a szenek előretolását szabályozó berendezésen. DEUTSCHE BECK-BOGENLAMPEN G. M. B. H. CÉG MAJNA­FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1906 december hó 19-ike. Találmányunk tárgya újítás oly ívlámpák elektródái előre mozgásának szabályozására szolgáló berendezésen, melyeknél legalább az egyik elektróda alsó végének egyik szélével vagy egy külön, szénből vagy ol­vadó anyagból készült leégő-vagy leolvadó éllel egy alátámasztásra fekszik. Ilynemű ívlámpáknál a megtámasztott elektródán rendszerint a kráter alá nyúló, hosszabb támasztó csúcs keletkezik, mely­nek anyaga a fényív hatása alatt porha­nyóvá válik vagy megolvad és mely ennek következtében ugyan nagyon rövid szaka­szokban rövidül meg úgy, hogy az elek­tródák előretolása nem teljesen egyenlete­sen, hanem rövid időközökben szakaszosan történik. Ennek oka az, hogy a támaszté­kok az elektródák támasztófölületeit lehűtik, a lehűlés pedig, bár a támaszték kimélése és hosszabb támasztócsúcs képezése céljá­ból előnyös, az előre tolást hátrányos mó­don időszakossá teszi. Találmányunk szerint a föntebb jelzett ívlámpáknál a megtámasztott elektródák előre tolását oly módon tesszük folytonossá, hogy a megtámasztott elektróda támaszté­kát a teljes üzemi áramnak, vagy ennek egy részének hozzávezetése által fölmele­gítjük, illetve vörösizzásig fölhevítjük úgy, hogy a megtámasztott elektróda a megtá­masztás helyén melegszik föl a legnagyobb mértékben és így eme helyen olvad meg, illetőleg ég le a leghamarább. Ily módon meggátoljuk, hogy a kráter alá messze le­nyúló támasztócsúcs képződjék, továbbá hogy a támasztóéi a támasztás helye fölött égjen ki vagy olvadjon meg úgy, hogy ennél az elrendezésnél az egyébként elő­nyös és a levegő hozzájutását meggátló védőhüvely stb. elmaradhat. Ha a támasz­ték anyaga eléggé tűzálló, pld. ha az tűz­álló grafitból készült, az egész támasztékot izzítani lehet. Hasonló hatást érünk el akkor, mikor a támasztékot külön, az üzemi áram által átfolyt ellenállás segélyével Ha az üzemi áramot az elektródát meg­támasztó támasztékon át vezetjük be, még azt az előnyt is biztosítjuk, hogy az elek­tródák megrövidülése következtében föllépő, ezek hosszától függő és ezért külön beren­dezés által szabályozandó ellenállás válto­zást elkerüljük. További előnye az áram­bevezetés jelzett módjának az, hogy a le-

Next

/
Thumbnails
Contents