40763. lajstromszámú szabadalom • Kollerjárat lépcsőzetes aprítással

Megjelent 1908. évi január Iió 7-én. «tfffVfcraa^-U--^- — o— •••' '••• "" MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |||||> HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40763. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Kollerjárat lépcsőzetes aprítással. GIELOW KEBESZTÉLY MÉRNÖK GÖBLITZBEN. A bejelentés napja 1907 április hó 11-ike. A lépcsőzetes aprítással bíró, ismert kol­lerjáratoknál, melyek lépcsőzetes őrlőpá­lyával és lépcsőzetes futótestekkel van­nak ellátva, rendszerint az. őrlőpálya for­gattatik, míg a futótestek függélyes irány­ban eltolhatóan vannak ágyazva. Az őrle­ményt az egyik lépcsőtől a másikhoz egy lapátmű vezeti, mely a futótestek előtt helytállóan van elrendezve. Ezen berendezések azon hátránnyal bír­nak, hogy az esetben, ha igen szívós anyag kerül a futótestek alá és ezáltal a futó­test az anyag aprítása nélkül fölemeltetik, akkor a föl nem aprított anyag az illető futótest mögött az őrlőpályára szorosan föl­fekvő lapát által tovavezettetik, hogy vé­gül fölaprítatlanul a kollerjáratból eltá­vozzék. Ezen hátrány elkerülésére a találmány értelmében a forgattyúkban ágyazott és őrlőpályákon körmozgást végző futótestek egy vagy több lapátkéssel kényszermozgá­súan vannak összekötve, és pedig oly mó­don, hogy egy futótestnek szívós anyag által való fölemelésénél, a futótesttel ösz­szekötött lapátkés is fölemeltetik. Ily mó­don elérjük, hogy a föl nem aprított anyag nem vezettetik azonnal tovább, hanem a futótestek által többször megmunkáltatik, | mindaddig, míg a futótest többé föl nem emeltetik és az anyag a kivánt mértékben fölapríttatott. Eme berendezés egy kiviteli alakja a mel­lékelt rajzon az 1. ábrában metszetben és a 2. ábrában fölülnézetben van föltüntetve. A helytálló (a) őrlőpályán, a (b) for­gattyúkban ágyazott lépcsőzetes (c) futó­testek, a (d) tengely körül körmozgást vé­geznek. A (d) tengelyen megerősített (e) menesztőben ágyazott (b) forgattyúk meg­engedik, hogy a fűtőtestek fölemelkedhes­senek, ha az őrlőpályán szívós anyag fek­szik a futótestek útjában. Az (e) menesztővel a (g h i km) la­pátkések (f) tartói vannak szilárdan ösz­szekötve. A (g h k m) lapátkések szilár­dan vannak a tartókon megerősítve és az (e) menesztővel, valamint a (c) futótestek­kel együtt a (g) őrlőpályán körben mo­zognak. Az utolsó (i) lapátkés függélyes irányban eltolhatóan van az egyik (f) tar­tóra erősítve és az (n) kettős emeltyű, to­vábbá az (o) vonórúd által az egyik (b) forgattyúval van összekötve. Az (f) tartón forgathatóan ágyazott (n) kettős emeltyű­nek az (i) lapátkés eltolható fölfüggesztő rúdjával való összekötése csavaranyák se-

Next

/
Thumbnails
Contents