40728. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék gyorsított derítéshez

Megjelent 11)07. évi december hó ííO-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 40728. szám. IV/a. OSZTÁLY. Eljárás és készülék gyorsított derítéshez. MINUTH NICOLAI MÉRNÖK-TECHNOLOGUS RIGÁBAN. A bejelentés napja 1907 március hó 22-ike. •A sörgyártásban általánosan ismert és használt derítőkádakkal a szokásos eljárás szerint való derítés hosszadalmas. Ha jól ki akarjuk az anyagot használni és egészen az utolsó tizedekig folytatjuk a derítést, az erre szükséges idő legalább 4—6 órát tesz ki. E mellett ezen eljárás föltétlenül a tör­kölyök egyenlőtlenségével jár, ami a bizo­nyos számú sörlécsappal ellátott közönséges kádaknál különösen azáltal vehető észre, hogy a fölöntés után a sörlé az egyes csapokból különböző mértékben ömlik. Jelen találmány következő megfontoláso­kon és megfigyeléseken alapszik, melyeket egyszerűsítés szempontjából mindjárt egy folytatólagos derítési folyamatnál fogunk kifejteni. A törkölyrészecskék a sörlében igen moz­gékonyak és aránylag gyönge áramlás ele­gendő a törkölytömeg helyzetének megvál­toztatására. Már a czefrének egy csövön keresztül a derítőkádba való átszivattyúzá­sánál is egyenlőtlenül helyezkednek el a törkölyrészecskék. További egyenlőtlenséget okoz az utánöblítő vagyis fölöntésre való víznek a derítőkádba való beszivattyúzása; ezen víz ugyanis nem terjed el azonnal egyenletesen az egész kádban. Az egyen­lőtlenségek harmadik okát az első zavaros sörlének, mely a cefrézés kezdeténél a derítőkádban levő víz által többnyire higítva van, a gyűjtőből a kád valamely részére való visszaszivattyúzása képezi. A sörlé továbbá a törkölyöktől tudvalevő­leg annál hamarabb válik külön, minél maga­sabb hőfok mellett történik a derítés. Ennek magyarázata bizonyára abban rejlik, hogy a törkölyrészecskék hidegebb cefrében szoro­sabban összeállanak, mint a melegben, mi­ért is az egész cefretömegnek a derítőkád­ban való lehűlését meggátolni iparkodnak és a fölönteudő víz hőmérsékletét olyannak választják, hogy a törkölyök a cefréző hő­mérsékletet állandóan megtartsák. E mel­lett azonban a törkölyt egységes, egyenle­tes hőfokú tömegnek tekintik és ennek megfelelően kezelik. A valóságban azonban ez szokott bekö­vetkezni: A cefrét a derítőkádba való át­szivattyúzás után rendesen még egy ideig «pihentetjíik» és a derítés első stádiumában nem történik fölöntés, mindkét esetben elkerülhetetlen, hogy különben jól bebur­kolt és fűtött derítőkádaknál is a legfölső, levegővel érintkező sörlé- vagy törkölyréte­gek lehűlés folytán alacsonyabb hőfokot nyerjenek, mint a mélyebben fekvő rétegek. Ezáltal a törkölyrészecskék elhelyezkedése

Next

/
Thumbnails
Contents