40209. lajstromszámú szabadalom • Léghűtéssel bíró cefrézőgép

Megjelent 1!M>7. évi október hó ál-én. MAGY. -jw KIH. SZABADALMI IIIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40209. szám. 1 v/b. OSZTÁLY. Léghűtéssel biró cefrézőgép. SCHWARCZ JAKAB GAZDÁSZ NYÍR VAJÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 december hó 27-ike. A léghűtéssel bíró eddigelé ismeretes cef'réző gépek azon hátránnyal bírnak, hogy a levegő által létesített hütőhatásuk igen cfekély úgy, hogy vagy igen lassan hüte­nek vagy a léghűtés mellett még vízhűtésre is szoruinak, másrészt igen bonyodalmas és költséges szerkezettel bírnak s végül üzem­bentartásuk sok hajtóerőt igényel. A jelen találmány tárgyát képező eljárás cefréző gép a fönt jelzett hátrányokkal bír ós ezért különösen oly gazdasági szeszfőz­dékben, melyek vízhiányban szenvednek, igen előnyösen lesz használható. A találmány tárgyát képező cefréző gép egy kiviteli alakja a csatolt rajzokon van bemutatva, melyeken az 1. ábra a gép függélyes metszete, a 2. ábra I—I vonala szerint, a 2. ábra a gép alaprajza és a 3. ábra a gép függélyes metszete az 1. ábra III—III vonala szerinti és a 4. és 5. ábrák egy részletet mutatnak az 1. ábra IV—IV, illetve V—V vonalai sze­rinti metszetben. Az (1) cefrekád fölső részében tetőszerűen elrendezett (2) hűtőfölületek akként van­nak beépítve, hogy a lejtős fölületek alsó szélei a cefrekád oldalfalaitól bizonyos tá­volságra vannak úgy, hogy e helyen (3) hézagok keletkeznek. A rajzon föltüntetett példánál két ily tetőszerű fölület van elren­dezve, a kád nagysága szerint azonban egy vagy több ily tetőszerű föl illet is alkalmaz­ható. A két tetőszerű hűtőfölület között az (1) tartány oldalfalaitól kiindulólag a tartány közepe felé terjedő ferde (4) hűtőfölületek akként vannak elhelyezve, hogy a legfölső hütőfölületre öntött cefre fokozatosan az egyik hűtőf'Ölületről a másikra és a legalsó­ról a kád alsó részébe folyik. A legalsó hűtőfölület alatt a cefrekád oldalfalában (8) nyílás van kiképezve, mely egy (5) exhaustor nyomócsövével van ösz­szekötve. Ezen exhaustor a (7) csövön át beszívott külső hideg levegőt a legalsó hű­tőfölület alá hajtja, honnan az a hűtőfölü­letek alatt és fölött a kád födelén elrende­zett (6) kürtő felé áramlik. A (8) nyíláson át beszorított levegő tehát a hűtőfölületek mentén a cefrével ellenáramban, a (9) nyi­lak értelmében halad és a cefrét hatható­san lehűti. A hűtőhatást ezen légáram hő­elvonó és párologtató hatása eszközli, mi­mellett a légáramlat a fönt leírt módtól el­térőleg nemcsak nyomással, hanem szívás­sal is létesíthető, amennyiben az exhaustor szívócsövét a (6) kürtővel kötjük össze és a (8) nyíláshoz egy, a szabadba torkoló kiir-

Next

/
Thumbnails
Contents