40129. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet gázlégkeverék előállítására a gáz és levegő beáramlásának a merítőkészülék víznyomása által való szabályozásával

Megjelent 19Q7. évi október hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40129. szám. II/e. OSZTÁLY. Szerkezet gáz légkeverék előállítására a gáz és levegő beáramlásának a merítő­készülék szívó nyomása által való szabályozásával. AKTIENGESELLSCHAFT FÜR SELAS-BELEUCHTUNG CÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hó 9-ike. A jelen találmány tárgya gázlégkeverék előállítására szolgáló szerkezet, melynél a gáznak és levegőnek beáramlása a merítő készülék szívó nyomása által szabályoztatok. Ily szerkezeteknél a gáz és levegő bebo­csátó keresztmetszeteinek szabályozására dugattyús tolattyúkat szokás alkalmazni. Ezen dugattyús tolattyúk azonban akként vannak elrendezve, hogy nem állanak köz­vetlenül a merítő készülék szivó vezetéké­nek nyomása alatt, hanem egy állító szer­kezettel (membránnal, úszóval stb.) vannak összekötve, mely a szívó vezetéknek egy elágazásába van beiktatva. A merítő ké­szülék nyomó terében bekövetkező változá­sok az említett állító szerkezetet működtetve, a dugattyús tolattyú eltolódását okozzák, miáltal a gáz és levegő keverési terének beáramlási keresztmetszetei szabályoztat­nak. Az ismert szerkezeteknél tehát a sza­bályozó tolattyú ós az állító szerkezet külön részeket képeznek. Ezzel szemben a talál­mány tárgyánál a gáznak és levegőnek be­bocsátó nyílásait szabályozó tolattyú egy­szersmind szívónyomás behatása alatt álló, állító szerkezet is alkotja, amennyiben a gáz és levegő az üregesen készített dugattyú­nak köpenyén át vagy ezen köpeny csator­náin keresztül bocsáttatik a dugattyú üre­gébe, ill. a szívótérbe. A szabályozó tolattyúnak az állító szer­kezettel ily módon eszközölt egyesítése kü­lönböző előnyökkel jár. így a szívótérben nagyobb ellennyomás létesül, minek követ­keztében a szabályozó dugattyúnak mozgé­konysága csökkentetik és így a szívó nyí­lások fokozatosabban és egyenletesebben, tehát nem lökésszerűen szabályoztatnak. A membránok, úszó harangok stb. alkalmazá­sával járó hátrányok elkerültetnek, mert maga a dugattyú képezi egyszersmind az állító szerkezetet. Ilj' hátrányok membránok alkalmazásánál: ezeknek gyors elhasználó­dása és gyakori kilyukadása, továbbá az ellenállásnak módosulása a membrán hely­zetének változásánál. Az úszóharangok hát­rányai pedig a különböző bemerülési mély­ségekből származó hibák, gyakori javítások és a vízelpárolgás miatt gyakran szüksé­gessé váló ellenőrzések. A találmány tárgya, melynél mindezen hát­rányok be vannak szüntetve, még azon előnnyel is bír, hogy semmiféle, a dugaty­tyús tolattyú által mozgatott ós ezzel rudak

Next

/
Thumbnails
Contents