39928. lajstromszámú szabadalom • Berendezés váltakozó áramú készülékek bekapcsolására

Megjelent 1í)(>7. évi október !ió 12-én. MAGY, KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39928. szám. vil/g. OSZTÁLY. Berendezés váltakozó áramú készülékek bekapcsolására. MAGYAR SIEMENS-SCIIUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 13-ika. Számos megfigyelés azt mutatja, hogy erősen magnetizált váltakozó áramú készü­lékek, motorok, transformátorok stb. köz­vetlenül a bekapcsolás után sokkal nagyobb áramerősséget vesznek föl, mint amilyen stationér munkaállapotban a maximális áram­erősségnek megfelel. Kisebb számú freqen­­tia és erős mágnesezés mellett ez a jelen­ség majdnem a hajtó generátor rövidzárla­tának jellegét mutatja. Ezt a körülményt oseillograffal olvett áramgörbéknek segé­lyével a következőkép magyarázhatjuk meg: Az az ellenállás, melyet a váltakozó áramú készülékek az alkalmazott feszült­ségnek nyújtanak, legnagyobb részt induc­­tiv tulajdonságú és váltakozó áramú feszült­ségnek lényegében véve csak a mágneses térnek elektromotoros ereje áll ellen. A használt feszültség egy meghatározott pil­lanatnyi értékének mindig a mágneses tér­nek csak egy bizonyos meghatározott pilla­natnyi értéke felel meg. Ez nemcsak a sta­tioner munkaállapotra vonatkozik, hanem a bekapcsolás pillanatára is, ha a feszültség­nek a bekapcsolás pillanatában alkalmazott pillanatnyi értéké a bekapcsolt készülék vasmagjában a neki megfelelő mágneses állapotot föltalálná; a készüléknek kikap- ' csolása azonban a mágnetizáló áramnak meg nem határozható pillanatnyi értékénél tör­ténik. Ezért tehát a bekapcsolt készülék vastestében tetemes, adott körülmények kö­zött a lehető legnagyobb remanens mágnes­­ség lehetséges és a készüléknek újból való bekapcsolása csak akkor megy végbe áram­lökés nélkül, ha az alkalmazott áramnak iránya és a feszültség nagysága a készülék megmaradt mágneses állapotának felel meg. Természetes, hogy ez csak kivételes eset lesz. A tekercselések csekély ohmicus ellen­állása folytán ezért általában véve a sta­tionér munkaállapotot áramlökés előzi meg mindaddig, míg a feszültség és a mágneses tér egymással összhangjaiba nem jutnak; a mint már említettük, a kis frequentia­­számok igen alkalmasak az előbb ismerte­tett jelenség létesítésére. Ezen terhes és bizonyos körülmények között veszélyes hátrány ellen némely vál­takozó áramú készülék anélkül is védve van a már meglévő nagy előkapcsolt ellen­állás által, így pld. motorok rotorjai elin­dítójuk által. Olyan készülékeknél, melyek­nél az elektromotoros ellenőr változtatása pusztán csak a mágneses tér változtatása val eszközöltetik, mint pld. transformátorok NYOMbAHjBÁS

Next

/
Thumbnails
Contents