39913. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kemence

MAGY. KÍR. Hi VATAL Megjelent ! 907. évi október hó 11-én. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 39913. szám. Vilii. OSZTÁLY. Elektromos kemence. TR ILLŐN JEAN BAPTISTE MÉRNÖK ÉS LA SOCIÉTÉ ELECTRO­­CHIMIQUE DU GIFFRE CÉG ST.-JEOIREBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 13-ika. Az eddig ismert fényívvel dolgozó elek­tromos kemencéket általában két osztályba lehet sorozni, ezek: 1. az oly kemencék, melyeknél két elek­tróda vagy elektródacsoport között, vagy egy elekróda és a másik elektródát képező, földolgozandó anyag között egyetlen vagy több egymással párhuzamosan kapcsolt fényív csap át és 2. az oly kemencék, melyeknél két egy­mással láncolatosan kapcsolt fényívet alkal­mazunk, oly módon, hogy ezek a földolgo­zandó anyag és két ellentétes polárosságú elektróda között létesüljenek. Az első esetben az áram erősségét és a sarok fesziiltségét könnyen lehet szabályozni, de a feszültséggel a gyakorlatban GO—70 voltot túllépni nem sikerült, miért is tete­mes áramerősségekkel kellett dolgozni, me­lyek a vezetékben föllépő nagy feszültség­eséssel együtt tetemes veszteségekre adtak okot. A második esetben a föntebb jelzett vesz­teségeket annak következtében, hogy a meg­engedett feszültség az előbbinek kétszerese, részben elkerülhetjük, de ilyenkor a két egymással kapcsolt és ugyanannak a sza­bályozónak hatása alatt álló fényív föntar­meggátlása oko­mert az egyikív tása és megszakadásának zott nagy nehézségeket, megváltozása a másik változását, megsza­kadása pedig a másik megszakadását vonta maga után. Ugyanez az eset áll fönn akkor is, mikor a földolgozandó anyagot csak izzásba kell hozni. Találmányunk tárgya egy «háromveze­tékes» elektromos kemence, mely annak következtében, hogy két vagy több fényívet vagy kemencét láncolatosan kapcsolunk egymással, a feszültség csökkentését fölös­legessé teszi, ezenkívül pedig azt is bizto­sítja, hogy mindkét fényív egymástól füg­getlenül tartható fönn és szabályozható. Ennek az elrendezésnek az a lényege, hogy az áram be- és visszavezetésére két ellenkező polárosságú elektródát alkalma­zunk, azonban a kemence talpát vagy a fürdőt —- mely az áramkör részét képezi — elektromos kapcsolatba hozzuk a tápláló áramkörnek megfelelően megválasztott pont­jával, amennyiben egy harmadik vezetéket alkalmazunk, mely rendszerint nincs áram alatt és melynek az a föladata, hogy a tápláló áramkörbe visszavezesse azt az áram­­különbséget, mely a két fényív egyenlőtlen NYOMDA HIBÁS

Next

/
Thumbnails
Contents