39819. lajstromszámú szabadalom • Újítás explóziós motorokon

Megjelent 1907. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 89819. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Újítás exploziós mótorokon. ROCHE IIUGUES JOSEPII EMI LE AUGUSTIN MÉRNÖK LYONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 5-ike. Jelen találmány tárgya újítás exploziós mótorokon, melynek célja az expanzió hő­mérsékletet lehetőleg csökkenteni és a külső mesterséges hűtésnek, mely akár bordák, akár vízáramlás segélyével történik, káros hatásait teljesen megszüntetni. A mellékelt rajzban: 1—3. ábra a találmány alapelvét mutatja sematikusan. 4. ábra a találmány szerint szerkesztett ruótor hengerének függélyes metszete, mely a motor által kifejtett erő szabályozását megengedő berendezéssel van ellátva. 5. és 6. ábra a találmány tárgyának mó­dosított foganatosítási alakjai. Az 1—3. ábrára való vonatkozással (A) a mótor hengere, melyben a (B) motordugattyú mozog. A mótorhengerhez a (D) csatorna segélyével a (C) exploziókamra van kap­csolva, amidőn is a (D) csatorna oly szük és hosszú, hogy a (C) kamrában karburáit levegő vagy a (C) kamrába az (E) csövön át bevezetett, már előzőleg karburáit le­vegő ne keveredhessék az (A) hengerben lévő karburálatlan levegővel. A (C) térnek és az (A) hengerben lévő kompressziótérnek nagysága az explózió pillanatában úgy van megszabva, hogy az elektromosan vagy más módon eszközölt gyújtás után, a meleg exploziógázok a (C) térben az explózió által növelt nyomás kö­vetkeztében a (D) csatornán keresztül az (A) térben lévő levegővel keverődjenek. A gyújtás helyét célszerű lehetőleg közel a (D) csatorna torkolatához elrendezni, hogy az explózió a csatornához legközelebb eső résztől induljon ki és terjedjen a (C) kam­rának a csatornától legtávolabb eső része felé. Az (A) térbe ömlő gázok által fölhe­vített levegő, melynek hőmérséklete az (A) térben lévő karburálátlan levegő mennyisé­gétől, a (C) térben lévő karburáit levegő mennyiségétől és karburáeió fokától függ, a hevítés folytán expandál és a dugattyúra nyomást gyakorol. Ily módon a dugattyúra ható kellő nyomás elérése mellett elég ala­csony hőmérsékletre tehetünk szert az ex­panzió vége felé úgy, hogy a kííülről való hűtést teljesen elkerülhetjük, vagy legalább is annak hatásfokra nézve káros befolyását rendkívül csökkenthetjük. A (C) kamra az (A) henger fenekéhez viszonyítva, különbözőképen lehet elhe­lyezve, amint ezt az 1—3. ábrák mutatják. A szívó és kiömlő szelepek szintén akár az (A) térbe, akár pedig a (C) térbe tor­kolhatnak (1. és 3. ábra), de a legcélsze­rűbb a szívószelepet a (C) kamrában el-

Next

/
Thumbnails
Contents