39817. lajstromszámú szabadalom • Egymás mellett elhelyezett, kiváltható hullámos elemekből alkotott fölületi kondenzátor

Megjelent 190Í. évi október hó 4-én. MAGY. , SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 39817. szám. V/e/2. OSZTÁLY­Egymás mellett elhelyezett, kiváltható, hullámos elemekből alkotott fölületi kondenzátor. BOURDON KÁROLY MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 december hó 31-ike. Találmányom tárgya fölületi kondenzátor, mely egyes egymás mellé helyezett, kivált ható és egymással oly módon kombinált hullámos elemekből áll, hogy a kondenzátor szerkezete jóval egyszerűbbé váljék, beszer­zési költsége lényegesen csökkenjen és tér­igénye is tetemesen kisebb legyen, mint a szokásos kondenzátoroké úgy, hogy az egyébként rendkívül előnyös fölületi kon­denzátorok általános alkalmazása lehetővé váljék. Eme kondenzátor szerkesztésénél a 354124 számú francia szabadalomból ismeretes tűz­csöves kazánom szolgált alapúi, melynél számos, egymástól független és kivált­hatóan egymás mellett elrendezett, hul­lámbádogból készült tartály lel alkalmazást úgy, hogy eme tartályok c3Őnyalábokat al­kotnak, melyek egy külső tartályba vannak zárva és melyeken hűtő víz folyik át, míg a lecsapandó gőz a föntebb jelzett kivált­ható tartályok vagy elemek belsejében áramlik. Berendezésem egy foganatosítási alakja példaképen a csatolt rajzon látható, hol az 1. ábra a berendezés függélyes metszete í. ábra z—z vonala szerint; a 2. ábra a berendezés fölülnézete, részben vízszintes metszete; a 3. ábra az 1. ábra y—y vett metszete, részben homloknézete, míg a 4. ábra nagyobb léptékben rajzolt rész­let, mely az egyes elemek szerelését mu­tatja be. A szóban levő fölületi kondenzátor a (2) tartókra szerelt (1) szekrényből és az ennek belsejében elrendezett, kiváltható hullámos elemekből áll, melyek egyidejűleg a hűtő­vizet vezető nyalábot és a lecsapandó gőz által átfolyt vezetékeket alkotja. Az (1) szekrény fölső részén a (3) gőz­gyűjtővel van fölszerelve, mely a fáradt gőz bevezetésére szolgáló (4) vezetékhez csatlakozik, míg alsó részén a légszivattyú­val kapcsolt (6) vezetékkel összekötött (5) gyűjtővel van fölszerelve. Másrészt a hűtő­víz az (1) szekrény alsó részén a (7) nyílá­sokon áramlik be és annak fölső részén, a szemben fekvő oldalon alkalmazott (8) nyí­láson át távozik. A hűtő vizet a csőnyalá­bok között a (9) és (10) terelő lemezek egyenletesen osztják el. A fölületi kondenzátort képező egyes (11) elemek két (12, 13) hullámbádog lemezből állanak, melyek egymással szemben vannak elrendezve és (14) hullámvölgyeik között bizonyos közt hagynak Bzabadon úgy, hogy a (15) hullámhegyek által képezett vezeté-

Next

/
Thumbnails
Contents