39630. lajstromszámú szabadalom • Mechanikus kenőkészülék és csapágy vasúti kocsikhoz

Megjelent 1907. évi szeptember hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 89630. szám. V/b. OSZTÁLY. Mechanikus kenőkészülék és csapágy vasúti kocsikhoz. KÖNCZÖL BÁLINT GÉPÉSZMÉRNÖK, M. KIR. ÁLLAMVASÚTI MÉRNŐK SZOLNOKON. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 31-ike. Vasúti kocsik csapágyainak kenését eddig vagy oly módon végezték, hogy a csap alatt lévő olajtartályból az olajat gyapot szívta föl a csaphoz, vagy pedig oly mó­don, hogy maga a csaj) merült egészen vagy részben olajba. Mindkét elrendezésnek meg van a maga hátránya, nevezetesen az első esetben gyakran megtörtént, hogy a gyapot ülepedése vagy szívóképességének más okok által előidézett csökkenése kö­vetkeztében a kenőanyagot nem szívta föl a csaphoz, a második esetben pedig az olaj igen könnyen kifolyt az olajtartályból, mi­nek mindig a csap elégtelen kenése és me­legen futása volt következménye. Találmányom tárgya oly mechanikai kenő­szerkezet, melynél ez a hátrány föl nem léphet és mely ezenkívül az olaj felújítását is csak ritkán — minden 12- 18 hónapban — követeli meg, továbbá egy eme kenőké­sziilékkel kapcsolatban különösen előnyösen alkalmazható csapágy. Eme berendezés két foganatosítási alakja a csatolt rajzon látható, hol az A ábra baloldala a találmány tárgyát ké­pező kenőberendezést rögzített tengely csap­ágyánál a B ábra a—b vonala szerint vett keresztmetszetben, jobb oldala szabad ten­gely csapágyánál középmetszetben ábrá­zolja; a B ábra rögzített tengelyhez való, a talál­mány tárgyát képező kenőszerkezettel föl­szerelt csapágy függélyes középmetszete; a C ábra fölső része rögzített, alsó része szabad tengelyhez való, a találmány szerint készült kenőszerkezettel fölszerelt csapágy fölülnézete; a D ábra rögzített tengelyhez való, a talál­mány szerint készített kenőberendezéssel fölszerelt csapágy alsó részének fölülné­zete; az E ábra ennek hátulnézete, míg az P ábra a föntebb jelzett csapágy fölső ré­szének alulnézete és a G ábra hátulnézete. Az (a) csapnak a (b) fölső és (c) alsó részből álló csapágya alul olajtartály gya­nánt van kiképezve, a csapágyat belső olda­lán a (p) portárcsa zárja el, mely előtt egy megfelelő gyűrűhoronyban a (v) olajvissza­tartó gyűrű van az (a) csaptőre szorosan rá­húzva. A csapágy fölső és alsó részét az (e el) füleken átmenő (f) csavarok kötik össze egymással, a két rész egymáshoz viszonyí­tott oldalirányú elmozdulását a fölső rész­nek az alsó rész (h) hornyába fogódzó (g)

Next

/
Thumbnails
Contents