39588. lajstromszámú szabadalom • Hegesztőkemence csövek és effélék számára

Megjelent 1907. évi szeptember hó 7-én. MAGY. ^^ K1H. SZABADALMI ffj® H 1 VATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 89588. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Hegesztő kemence csövek és effélék számára. PIKAL JÓZSEF MŰVEZETŐ NIMBURGBAN ÉS LEJEUNE FERENC MÉRNÖK KLAGENFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hó 14-ike. Jelen találmány tárgya hegesztő kemence csövek és effélék számára, melynél a he­gesztendő munkadarab a tüzelő anyaggal nem jut érintkezésbe, minek folytán ki van zárva, hogy a tüzelő anyag egyes részecs­kéi a fehérízzó vashoz tapadva maradjanak és a hegesztés alkalmával kedvezőtlen be­folyást gyakoroljanak. A kemence előnyö­sen öntött vasból előállított alaplemezen nyúgszik, négy oldalfal- és egy fejrészből áll, mely részeket egymással gyorsan lehet összekötni és épúgy széjjelszedni. A hegesztendő munkadarab egymással szemben fekvő két fal nyílásain oly módon vezettetik be, hogy a hegesztési hely a ke­mencén ilül legyen. Az oldalfalakban levő nyílásoknak keresztmetszete nagyobb, mint a hegesztendő cső vagy eféle keresztmet­szete, ami által a hegesztendő munkadara­bot egyenlőtlen méretek mellett is könnyen lehet a furatokba bevezetni és a munkada­rabnak a hegesztésnél szükséges szabad mo­zoghatósága is biztosíttatik. Hogy azonban a fütő gázok a nyílásokon át ki ne ára­molhassanak és a tüzelő auyag fölösleges elhasználását elkerüljük, a nyílások a he­gesztendő munkadarabot körülfogó, két részből álló fedő által tömítóen vannak el­zárva. Az oldalfalak, melyeken a hegesz­tendő munkadarab áthalad, chamottebeté­tekkel vannak ellátva, melyek a fejrész le­emelése után fölülről könnyen kivehetők, ami által ezen részeket, melyek tapasztalat szerint gyorsan használtatnak el, ki lehet cserélni. A kemence alaplemezében egy tűzlemez van elrendezve, melybe egy harangalaku szájcső van helyezve, melyet alulról köny­nyen ki lehet venni, ami által a kemence tisztítása nagyon meg van könnyítve. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakép vett foganatosítási alakja van föltüntetve. A kemence az 1. ós 2. ábrákon egymás­sal derékszöget képező hosszmetszetekben van föltüntetve ; a 2. ábrán a tűzlemez és a légkamra né­zetben vannak bemútatva. A 3. és 4. ábrák a kemencét elül-, illetve oldalnézetben ábrázolják, az 5—9. ábrák részleteket tüntetnek föl. A kemence előnyösen öntött vasból való (a) alaplemezen nyugszik és négy (b, c, d, e) oldalfalból, valamint az (f) fejrészből áll, mely a tüzelő anyag betöltésére és a füst­gázok elvezetésére a (g) nyílással van el-

Next

/
Thumbnails
Contents