39538. lajstromszámú szabadalom • Szivattyú adott folyadékmennyiségeknek egy tartályból a másikba időszakosan történő átvezetésére

Megjelent 1907. évi augusztus hó 31-én. __ MAGY. ^JW KIR. SZABADALMI ffglí' HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 39538. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Szivattyú adott folyadékmennyiségeknek egy tartályból a másikba időszakosan történő átvezetésére. SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES DELAUNAY BELLEVILLE CÉG ST. DENISBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 10-ike. Találmányunk tárgya egy szivattyú, adott folyadékmennyiségeknek egy tartályból a másik, ugyanoly magasságban vagy maga­sabban fekvő tartályba, időszakosan történő átvezetésére, anélkül, bogy erre a célra szelepek vagy más könnyen elszennyeződő és a tömítő- és ülésfölület között lerakódott piszok következtében rosszul záródó mozgó záróberendezések volnának szükségesek. Ez a szivattyú főleg szívós folyadékok, pld. olaj átemelésére alkalmazható és a legkü­lönbözőbb célokra használható. A csatolt rajz 1. ábráján két egymással kapcsolt szi­vattyú látható, melyek mindegyikénél a két tartályban a folyadék szintje külön­böző. A 2. ábra egy oly szivattyú metszete a 3. ábra X—X vonala szerint, mely valamely automobilmótor tokját táplálja olajjal és a 3. ábra vízszintes metezet a 2. ábra Y—Y vonala szerint. Mint az az 1. ábrán látható, a baloldalt fekvő (S) tartályban a folyadék színe mé­lyebben, jobboldalt fekvő (Sl) tartályban pedig magasabban fekszik, mint az olajat szolgáltató (E) tartályban. Hogy a berendezés helyesen működjék, | a folyadék szállítására és elvezetésére vo­natkozólag bizonyos föltételeket kell tel­jesíteni. Ami a folyadék szállítását illeti, a bal­oldali (A) szivattyú térfogatának nagyobb­nak kell lennie, mint (c) a csőnek az (E) tar­tályban levő folyadék szintje fölött fekvő (i) része térfogatának, épúgy a jobboldali (Al) szivattyú térfogatának nagyobbnak kell lennie, mint a (cl) csőnek az (E) tartályban levő folyadék szintje fölött fekvő (il) része térfogatának. A kifolyásra vonatkozólag az a föltétel teljesítendő, hogy a (h), illetve (hl) magas­ság elég nagy legyen ahhoz, hogy a szi­vattyú két lökete között az (A—i), illetve (Al—il) folyadékmennyiség az (s), illetve (sl) nyíláson át átáramolhassák. A (T), illetve (TI) dugattyúrudat vala­mely, az adott speciális esetnek megfelelően, megválasztott erő mozgatja föl- és lefelé. A csatolt rajzon az új szivattyú automo­bilnál alkalmazva látható és azt tünteti föl, miként lehet a mótortokot valamely tetsző­leges magasságban fekvő tartályból olajjal táplálni.

Next

/
Thumbnails
Contents