39535. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékoknak gázokból vagy gőzökből, az áramlási irányra merőlegesen elhelyezett üreges pálcák segélyével való elkülönítésére

Megjelent 1907. évi augusztus hó 3l-én. MAGY. jgW KIR. SZABADALMI WH H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B95B5. szám. IV/i OSZTÁLY. Berendezés folyadékoknak gázokból vagy gőzökből az áramlási irányra merőle­gesen elhelyezett üreges pálcák segélyével való elkülönítésére. BRUNNER & BÜHR1NG G. M. B. H. CÉG MANNHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 íebruár hó 5-ike. Jelen találmány tárgya folyadékoknak gázokból vagy gőzökből való elkülönítésére szolgáló berendezés, melynél a tartályban, melyben a gőz vagy gáz keresztül áramlik, üreges pálcák vannak több sorban az áram­lás irányára merőlegesen beépítve. A talál­mány szerint oly üreges pálcákat alkalma­zunk. melyeknek az áramlás iránya felé fordított oldalai szitaszerűen vannak átlyu­kasztva és az ettől elfordított oldalak tömö­rek. Az átlyukasztott oldalak mellett tova­áramló gőz a nehezebb részeket, olajat vagy más folyadékot, az üreges pálcák belsejébe lerakja, honnan lefolynak és összegyűjtve, elvezettetnek. Miután a pálcáknak az áram­lási iránytól elfordított oldalai tömörek, a gőz nem áramolhat a pálcákon keresztül, sőt nyugodtan áll bennük úgy, hogy az egyszer kivált részecskék újból el nem ra­gadtathatnak. Mellékelt rajzokon az üreges pálcáknak néhány kiviteli alakja és elrendezési módja van példaképen föltüntetve. Az 1. és 2. ábra a legegyszerűbb kiviteli alakokat mutatja. Az 1. ábrán a pálcák háromszögű keresztmetszetűek és az egyik rostaszerűen átlyukasztott oldalukkal a gá­zok vagy gőzöknek nyilakkal jelzett áram­lás iránya felé vannak fordítva. A 2. ábrán a pálcák körkeresztmetszetűek és fölületüknek az áramlási iránya felé for­dított fele van rostaszerűen lyukasztva. A 3. és 4. ábra továbbfejlesztett alakokat mutat. A pálcák itt ismét háromszögkereszt­metszetűek, azonban két átlyukasztott oldal­lal vannak az áramlás iránya felé fordítva. Ezen oldalak likacsai az (a) kiugrásokkal vannak ellátva, melyek az áramlás irányá­val szemben állanak úgy, hogy általuk a nehezebb részecskék a gáz- vagy gőzből némikép lecsapatnak. Továbbá a pálcák az áramlás irányára merőlegesen vannak el­helyezve (mint az 1. és 2. ábrán) és az áramlás irányával parallel álló (b) válasz­falakkal vannak ellátva, melyek az illető pálcából kinyúlva, a két előtte levő pálcán áthaladnak. Ezen válaszfalak arra kénysze­rítik a gőzt, hogy törött vonalban, tehát mindig a pálcák áttört mellső lapjai mentén áramoljon, miáltal intenzív olaj kiválasztást érünk el. A 4. ábrán ezenkívül a hátulsó pálcáknak az áramlás irányától elfordított oldala néhány (c) nyílással van ellátva, oly célból, hogy a hatást hátrányosan befolyá­soló gőzpára képzését a pálcákban elkerül­jük. Az 5. ábra egy a 3. ábra szerinti pálcának elülnézete. A

Next

/
Thumbnails
Contents