39535. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékoknak gázokból vagy gőzökből, az áramlási irányra merőlegesen elhelyezett üreges pálcák segélyével való elkülönítésére

— 2 — 6. és 7. ábra két kiviteli alakot mutat, melyek a 3. és 4. ábra szerintiekhez hason­lóak, melyeknél azonban a pálcák tömör lapja a két áttört lap közé van behajlítva, miáltal az üreg lényegesen kisebbedik. A 6. ábrán a pálcák a háromszög csúcsával keresztben fekszenek az áramlás irányára és a hosszanti sorokban összeérnek, míg a keresztsorokban bizonyos köz meghagyásá­val egymásba nyúlnak. A 7. ábrán a pál­cák úgy vannak elrendezve, mint a 3. és 4. ábrán. A 8. ábra oly kiviteli alakot mutat, mely­nél a pálcák két-két egymással összekötött, az áramlás irányában átmenő (d) bádog­lemezből ós háromszöget alkotó (e) lapok­ból vannak kiképezve. A 9. és 10. ábrák egy elkülönítő berende­zés hossz- és keresztmetszetét mutatják, melynél a 3. ábrán föltüntetett és külön­böző hosszúságú pálcák vannak egy álló hengeralakú (f) kazánba két csoportban egy­más fölé beépítve, melybe a gőz fölül, (g)-nél lép be és melyből alul (h)-nál kilép. A pálcák a kazánköpenyen, illetve két, a kazán közepén elhelyezett függélyes (1) ke­resztfalon fölerősített (i) és (k) síneken fer­dén fekszenek és valamennyien ezen ke­resztfalak közötti (m) térbe torkolnak úgy, hogy a kiválasztott olaj a pálcákból ezen térbe folyik; innen az oldalsó (U) vasak (n) nyílásain át (9. ábra) és az ezek között és a kazánköpeny között lévő (o) csatornákon át (10. ábra) a (p) gyűjtőbe kerül, melyet a (q) gőztértől az (r) szita választ el. A 11. és 12. ábra egy másik különítő be­rendezést mutat szintén hossz- és kereszt­metszetben, melynél a pálcák egy derék­szögű (s) öntött vastartályba vannak egymás mellé függélyesen elhelyezve. A gőz az egyik oldalon (g)-nél beáramlik, a pálcák között áthalad és a másik oldalon (h)-nál távozik, míg a kiválasztott olaj a pálcákból közvetlenül folyik a (p) gyűjtőbe. A pálcák föl vannak erősítve alul (t, T) vasakra, me­lyek a tartály oldalfalainak vízszintes bor­dáin fekszenek függélyes bordák között és fölül (u) laposvasakra, melyek a tartály fö­delének keresztbordáira támaszkodnak. A 13. és 14. ábrák egy további elkülönítő berendezést mutatnak, szintén hossz- és keresztmetszetben. Ez lényegében egyezik a 9. és 10. ábrákon föltüntetett berende­zéssel; az (f) kazán azonban egy henger­alakú (v) öntött-vastartályba van helyezve, melybe a gőz oldalt (g)-nél lép be és alul (h)-nál távozik. A 15. ábra oly elkülönítő berendezés füg­gélyes metszete, melynél a pálcák egy de­rékszögű (w) tartályban egymásfölött van­nak elhelyezve, melybe a gőz fölül (g)-nél áramlik be. A pálcák ferdén fekszenek, mint a 9., 10., 13. és 14. ábrákon, még pedig az \1) függélyes keresztfalakon megerősített (i) gineken. A jobboldali keresztfal közvetle­nül az (i) sinek fölött lyukakkal van ellátva, melyeken át a kiválasztott olaj a pálcákból az ezen fal és a jobboldali tartályfal kö­zött lévő térbe folyik, melyet alul a (p) gyűjtő­vel cső köt össze. A baloldali keresztfal a legalsó pálca alatt van lyukakkal ellátva, melyeken át a gőz a közte és a baloldali tartályfal között lévő térbe jut, honnan (h)­nál tódul ki. A (p) gyűjtőt a (q) gőztértől ismét egy (r) szita választja el. Végül a 16. és 17. ábrák oly elkülönítő berende­zés hossz- és keresztmetszetét mutatják, melynél a pálcák egy fekvő hengeralakú (x) kazánba függőlegesen vannak egymás mellé helyezve. Mint a 11. és 12. ábrákban föltüntetett berendezésnél, a gőz itt is az egyik oldalon (g)-nél áramlik be, a pálcák között áthalad és a másik oldalon (h)-nál távozik, míg a kivált olaj a pálcákból az (r) szitán keresztül folyik a (p) gyűjtőbe. A pálcák alul (y, T) tartók, fölül pedig a kazán köpenyén elhelyezett (z) szögvas­gyűrűkre vannak erősítve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés folyadékoknak gázokból vagy gőzökből az áramlási irányba merőlege­sen elhelyezett üreges pálcák segélyével való elkülönítésére, jellemezve azáltal, hogy ezen üreges pálcáknak az áramlás irányával szembe fordított oldalai szita­szerűen át vannak lyukgatva, míg az áramlás irányától elfordított oldalak tö­mörek.

Next

/
Thumbnails
Contents