39461. lajstromszámú szabadalom • Sebességmérő készülék

Megjelent 14)07. évi augusztus hó 21-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 89461. szám. Vilit OSZTÁLY. Sebességmérő készülék. JOUGLET JEAN ÉS SUCHANEIC VACLAV MÉRNÖKÖK PARISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 december hó 11-ike. Jelen találmány tárgya készülék, mely egy keréknek meghatározott idő alatti for­gássebességét méri, egyúttal ezen sebessé­get mutató segélyével számlapon állandóan jelzi, nemkülönben a sebességnek és be­futott útnak diagrammját leírja. Mellékelt rajzokon a jelen találmány tár­gyát képező készülék két foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a szerkezet elölnézete, a 2. ábra oldalnézete, a 3. és 4. ábrák részletrajzok, az 5. és 6. ábrák sajátos alakú mutatót lát­tatnak, a 7. ábra a készülék egy másik foganato­sítási alakját tünteti föl, végül a 8. ábra diagrammot láttat. A (2) belső fogazással ellátott (1) kerék (1. és 2. ábrák) péld. fogaskerék áttétel útján a kocsi kerekeiről kapja mozgását; az áttételnek akként kell elrendezve lennie, hogy a kocsi által megtett legnagyobb se­bességnél az (1) kerék legföllebb négy másodperc alatt végezzen egy körfordula­tot. Az (1) fogaskeréknek (3) tengelyén a (4) emeltyű van lazán elrendezve, mely belső fölületén egy a (6) lemezrugó által a (2) fogakhoz szorított (5) záró kilincset hord; mindaddig míg a lemezrugó az (5) zárókilincset a (2) fogakkal kapcsolatban tartja, a (4) emeltyű az (1) kerékkel együtt forog. A (7) csavarrugó a (4) emeltyűt ál­landóan a nyíl irányával ellenkező értelem­ben forgatni törekszik. A (9, 9) forgáscsa­pokkal bíró (8) lapos rúd a (10) nyúlvánnyal van ellátva és az (5) zárókilincs és az (1) kerék között van elrendezve. Midőn ezen rudat tengelye körül elforgatjuk, alsó vége megemeli az (5) zárókilincset és kikapcsolja a (4) emeltyűt, mely a csavarrugó behatása folytán a nyíllal ellenkező irányban forog mindaddig, míg a (11) pecekhez nem ütődik. A (13) csap körül forgó (12) emeltyűnek egyik vége (3. és 4. ábrák) a (8) rúdnak (8') karjához támaszkodik, kampóval ellátott má­sik vége pedig a (12') rugó segélyével a (14) zárókerékbe kapaszkodik. Midőn ezen kereket forgásba hozzuk, mindegyik foga egymásután, megemeli a (12) emeltyűt és ennek közvetítésével a (8) rúd elforog; a (10) nyúlvány ekkor megemeltetik és az (5) zárókilincset az (1) kerék fogaiból kiakasztja. A (14) zárókereket óramű hozza mozgásba és a (12) emeltyűt például másodpercenként egyszer működteti. Az (1) fogaskerék mögött (1. ábra) a (15') és (16') tengelyek körül forgó (15) illetve (16) zárókerekek vannak elrendezve, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents