39452. lajstromszámú szabadalom • Közvetve működő szabályozó fordított és normális egyenlőtlenségi fokkal

'Megjelent lí)07. évi augusztus hó 31-én. MAGY. ^w KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39452. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Közvetve működő szabályozó fordított és normális egyenlőtlenségi fokkal. J. M. VOITH CÉG BRENZ/M HEIDENHEIMBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 30-ika. Az összes eddig ismeretes sebességszabá­lyozóknál a fordulatszám üres járatnál na­gyobb, mint teljes terhelésnél. A fordulat­számok ezen különbségét a következőkben «normális egyenlőtlenségi fok» elnevezéssel jelöljük. Az ismeretes, utánengedő vissza­térítőberendezések segélyével az egyenlőt­lenségi fok tetszőleges kicsinyre, sőt nullára csökkenthető. Elektromos generátorok üzeménél ezzel szemben kívánatos, hogy a szabályozó for­dulatszámot teljes terhelésnél nagyobbra állítsa be, mint üres járatnál. Ezt «fordított egyenlőtlenségi fok» elnevezésével jelöljük. Jelen találmány tárgya mármost olyan szabályozó, amelynél külön készülék segé­lyével az egyenlőtlenségi fokot normálisra vagy fordítottra, nagyobbra vagy kisebbre, sőt nullára is tetszés szerint beállíthatjuk, amint azt az üzem esetről-esetre megkívánja. A találmány tárgya ezenkívül lényeges ja­vítást is foglal magában utánengedő vissza­térítőberendezéseken általában. Az 1. ábrában közönséges, ismeretes hydraulikus szabályozó vázlatosan van föl­tiintetve. (1) a centrifugális szabályozó, (2) a sza­bályozóemeltyű, (3) a vezérlőszelep, (4) a segédmotor, (5) a tengely, amely a szabá­lyozandó gép hajtóközegót szabályozza (6 7) a visszatérítőberendezés, mely a (2) szabá­lyozóemeltyű (51) forgási pontjában támad. Új a sajátlagos csupán a visszatérítő­berendezésbe beiktatott (46) folyadékfék ki­képzése és működési módja. A 2—6. ábrákban a folyadékfék szerke­zete és a hozzátartozó vezérmű látható. A (7) emeltyű a visszatérő mozgást a szilárd (40) állványrészben forgathatóan ágyazott (41) tengelyre viszi át. A (41) tengely benső végén a (42) forgattyút hordja, melynek két (43) és (44) forgattyúcsapja van. A (43) csap a (45) vonórúd révén a mozgást a folyadék­fék (46) hengerére viszi át. A (46) henger tehát mindenkor változatlan, kényszerkap­csolásban áll a visszatérítőberendezéssel. A (46) hengerben a tömören becsiszolt (47) dugattyúrúd és az üreges (10) dugattyúrúd mozog. A (10) dugattyúrúd a (40) állvány­részben tengelyirányban van vezetve és ebben könnyen föl- és letolható, míg a (46) henger egyenesben való vezetésére a (10) és (47) részek szolgálnak. A (10) dugattyú­rúd fölső végén (51) csapokkal ellátott tar­tót hord, mely csapok a (2) szabályozó­emeltyű támaszpontja gyanánt szolgálnak (1. ábra). Mindaddig amíg az olaj a (28) térben a

Next

/
Thumbnails
Contents