39450. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár kerékpárok számára

Megjelent liH>7. évi augusztus lió 19-én. MAGY SZABADALMI KIR. III VATAL SZABADALMI LEI RAS 89450. szám. XX/C. OSZTÁLY. Biztonsági zár kerékpárok számára. PÉDUCASSE BERNÁT TECHNIKUS LYONBAN. Pótszabadalom a 30227. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1906 augusztus hó 6 ika. A törzsszababalomban védett zár segélyé­vel kerékpárokat azáltal lehet rögzíteni, hogy azoknak forgattyútengelye rögzíttetik. A jelen találmány tárgya ezen biztonsági záznak két tökéletesbítése. Az elsőnek célja a záró retesz megemelését és sülyesztését eszközlő gombnak kiküszöbölése, amennyi­ben a reteszt most egyszerűen egy kulcsnak elforgatásával emeljük és sülyesztjük. A második tökéletesbítés a forgattyútengely­nek és a hajtótengelynek egyidejű és oly célú rögzítésében áll, hogy az a biztonsági zárat föltétlenül hatásossá tegye, különösen szabadon futó kerekekkel bíró kerékpároknál. A mellékelt rajz 1. ábrájában a találmány tárgyát képező szerkezet hosszmetszetben van föltüntetve; a 2. ábra előlnézet; a 3. ábra függélyes metszet a részeknek más állásában; a 4. ábra metszet az 1. ábrának 4—4 vo­nala szerint; az 5. ábra a zár tengelyének hátsó nézete; a 6. ábra a forgattyútengelyt rögzítő re­tesznek megemelésére és sülyesztésére szol­gáló keréknek nézete; a 7. ábra a hajtókeréknek fékezésére szol­gáló szerkezetnek fölülnézzte. A találmány tárgyát képező zár az (A) részből áll (3. ábra), mely a (B) ék segélyé­vel a nyeregtartó csőhöz van erősítve; az éket a (B'j csavarnak forgatásával húzzuk meg, ami a csőbe illesztett hosszú csavar­kulcs segélyével történik. Ezen (A) rész, az ék fölfekvési fölületének kivételével, hen­ger alakjával bír és egy bosszhasitékkal és egyik oldalán a (C) nyílással van ellátva, mely a kulcsnak beillesztésére szolgál; a kulcs tetszőleges alakú lehet és a mozog­ható (D) résznek működtetésére szolgál, mely alsó részén az (E) reteszben (2. ábra) végződik. Amint már a törzsszabadalom leírásában kifejtetett, a reteszt két szélső helyzetében akként kell rögzíteni, hogy az ezen két szélső állásából el ne mozoghasson, bármily rázkódtatásokat szenvedjen is a kerékpár. Ezen eredményt a következő szerkezettel érjük el. A (D) rész, fölső felében, a hosszú (D') hasítékkal van ellátva (1. ábra), mely a nagyobb átmérőjű (dl d2) lyukakba megy át (3. ábra), melyeknek egymástól való tá­volsága a (D) rész teljes játékának felel meg. A helytálló (A) rész viszont az alsó végéhez erősített (F) lapos rúgót hordja, melynek lapjához a (G) csap van erősítve, mely vagy a (dl), vagy a (d2) lyukba ha-

Next

/
Thumbnails
Contents