39413. lajstromszámú szabadalom • Újítások Thomas-féle számlálógépeken

_ 2 — hogy az (1) tengely motorikusán is hajtható. A motorikus hajtás számára (1., 2., 5. és 6. ábra) az (1) tengelyen a (11) fogaskerék­hajtások alkalmaztatnak, melyek közül egyet az alkalmas pillanatban a motorikusán haj­tott (12) tengellyel bizonyos időre kapcso­latba hozhatunk. Ezen kapcsolódás létesítése céljából min­den (11) kerék számára a (13) tengely kö­rül elforgatható (14) karba (5. és 6. ábra) egy-egy (15) tengely van ágyazva, melyre az egymással szilárdan összekötött (16 és 17) fogaskerekek vannak erősítve. Ezen fogas­kerekek a (14) karban szilárdan ágyazott tengellyel a (18) rúgó (spirálrúgó) által van­nak összekötve, mely rúgó egyik vége a (15) tengelyhez, másik vége a fogaskerék­párhoz van erősítve (6. ábra). A (17) fogas­kerék kapcsolatba hozható a (12) tengelyen levő (19) fogaskerékkel, miközben egyúttal a másik (16) fogaskerék kapcsolatba jut az (1) tengelyre erősített (11) kerékkel. A (16) kerekeknek fogas koszorúja nem teljes, amennyiben a fogas koszorú egy része el­távolíttatik. Tegyük föl, hogy a beállított számot pél­dául hattal akarjuk megszorozni. Kézi haj­tásnál ekkor a (8) kéziemelőt hatszor kellene kilengetnünk. A gép egy motorikus hajtás­nál a (35, 37) hengereknek hat körforgást kell végezniök egymás után, ezután a le­hajtott (12) tengely és a hengereket hajtó (1) tengely között levő kapcsolás megszün­tetendő, egyúttal a hajtókeréknek be kell állnia a következő használatnál szükséges helyzetbe. Látszik ebből, hogy minden egyes számmal való szorzáshoz egytől kilencig a (12) és (1) tengelyek között külön kapcsoló­szerkezet szükséges (1. és 2. ábra), melyek közül az első hengerek egyszeri, a máso­dik a hengerek kétszeri forgásánál önmű­ködően kapcsolódik ki stb. Az önműködő kikapcsolás létesítésére a következő berendezés szolgál. A (16, 17) fogaskerekek a kilenghető (14) karba van­nak ágyazva és a (20) spirálrúgó (5. ábra) igyekszik a (11, (19) fogaskerekekkel való kapcsolódásukat megszüntetni. A (16, 17) fogaskerékpárok egyikének bekapcsolására a (14) kar a (21) vezetőkar közvetítésével a (22) tengely körül elforgatható (23) szög­emelővel áll összeköttetésben úgy, hogy a (23) emelő szabad végének lenyomása által a (14) kar előrehuzatik és a (16, 17) fogas­kerekek a (19, 11) kerekekkel kapcsolatba jutnak. Hogy ez a kapcsolódás a (20) rúgó hatása ellen biztosítva legj^en, a gép állvá­nyán a fogaskerekek síkjára merőlegesen forgatható (25) kart alkalmazzuk, melyet a (26) rúgó a (16) fogaskerékhez szorít. A (25) kar fölső része, mint (24) kapocs van ki­képezve, mely a (14) kar alá nyúlhat. Ha a fogaskerekeket előre húzzuk, a (25) kar kapocsszerű vége a (14) kar alá kerül és a fogaskereket kapcsolatban tartja (5. ábra). Ha most a (12) tengelyt forgatjuk, ennek forgása a (19, 17, 16, 11) kerekek által átvitetik az (1) tengelyre, mialatt egyúttal a (18) rúgó is megfeszíttetik. A (16) fogas­kerék fogaskoszorúja azonban, mint már említtetett, nem teljes és a fogazás csak oly mértékű, hogy a kérdéses áttételnél az (1) tengely pl. hat fordulatot tegyen. Ha ez megtörtént, akkor a (16) fogaskeréken alkalmazott (28) ütköző (5. ábra) a (25) kart a (26) rúgó hatásával ellenkező irányban a nyíl értelmében (6. ábra) oldalt kinyomja. Erre a (20) rúgó a fölszabadult (14) kart visszahúzhatja és a (19, 17, 16, 11) fogas­kerekek kapcsolatát megszüntetheti. A mo­torikusán hajtott (12) tengely tovább forog, de forgása nem vitetik át az (1) tengelyre. A (16) kerék fogazásának megfelelően az (1) tengely bizonyos számú több vagy ke­vesebb fordulatot tesz és ezért, mint már említtetett, minden szükségelt fordulatszám részére több ily kapcsolószerkezet szüksé­ges a szorzó számának megfelelően. Hogy túlságos nagy fogaskerekek alkalmazása el­kerültessék, esetleg amint az ábrázoltatott is, csak oly áttételeket használunk, melyek a hengerek legföljebb hat fordulatát enge­dik meg és a hét, nyolc ós kilenc fordula­tot azáltal létesítjük, hogy az illető szám két kapcsolatszerkezet egymás után való beiktatása által képeztetik, mielőtt a szám a következő tizedes számára tovább kap­csoltatott volna.

Next

/
Thumbnails
Contents