39413. lajstromszámú szabadalom • Újítások Thomas-féle számlálógépeken

Megjelent 1!)()7. évi augusztus hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 39413. szám. VII/c. OSZTÁLY. Újítások Thomas-féle számológépeken. WURFSCHMIDT H. HUGÓ MAGÁNZÓ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 julius hó 25-ike. A jelen találmány tárgya újítások Thomas­féle számológépeken (arithmograf). Az újí­tások célja az ismert számológépek javítása, illetőleg további kiképzése oly módon, hogy egyrészt a hajtás, mely kézzel vagy meg­felelő hajtótengelyről mechanikus úton tör­ténhetik biztosabb és megbízhatóbb lesz, másrészt a kérdéses szám beállítása egy­szerűbben és áttekinthetőbb módon történ­hetik és emellett ezen beállítás által a gép szélessége csökkenthető. A gép további kiképzése abban áll, hogy azt egy második számkorongsorozattal lát­juk el, melyen több szorzás összege látszik függetlenül a szorzatsortól. Ezen újításokat a mellékelt rajzban tün­tettük föl ós pedig az 1. ábrán az újításokkal ellátott számoló­gép fölülnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben, a 3. ábrán hosszmetszetben látható, a 4. ábrán a kézi hajtást oldalnézetben, az 5. és 6. ábrákon pedig a mechanikai úton való hajtást mutatjuk be oldalnézetben, ille­tőleg metszetben. A 7. és 8. ábrák a tizesek átvitelét mutat­ják az új számkorong részére. A hajtás kézi vagy motorikus lehet. Ezen célra a gép előtt az (1) tengely van ágyazva (1—5. ábra), melyről a (2) kúpkerekek köz­vetítésével a (35, 37) hengerek hajtatnak. Az (1) tengely kézzel vagy hajtótengelyről haj tható. A kézi hajtás céljából az (1) tengely egyik végén a kis (3) fogaskereket alkal­mazzuk (1. és 4. ábra), mely állandóan kap­csolódik a tengelyén szabadon elmozgó (4) fogaskerékkel. Ezen (4) fogaskerékkel szi­lárd összeköttetésben áll az (5) kilincskerék, melybe a (6) kilincs kapaszkodik. A kilincs a (4) fogaskerék (7) tengelyén lazán elforgó (8) karba van ágyazva és a (9) rúgó által (4. ábra) tartatik a kilincskerékkel kapcso­latban. A (8) kéziemelő kilengését a (10) ütközők határolják. A (4, 3) fogaskerék át­tétele úgy van megválasztva, hogy a (8) kéziemelő egy teljes kilengésénél a (35, 37) hengerek épen egy teljes körülforgást vé­geznek. A kézi hajtás ezen elrendezésének az eddig szokásos forgattyúval szemben az az előnye, hogy az oda- ós visszamozgatásnál a működtetések száma és mértéke köny­nyebben ellenőrizhető, továbbá, hogy téve­dések lehetőleg ki vannak zárva. A (4) fogaskerék és az (5) kilincskerék lazán való alkalmazása által elérjük, hogy az (1) ten­gely hajtása független a kéziemelőtől úgy,

Next

/
Thumbnails
Contents