36865. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet mágneses gyújtókészülékek számára

Megjelent 1906. évi október hó 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 36865. szám. V/d/á. OSZTÁLY­Hajtószerkezet mágneses gyújtókészűlékek számára. MAGNETZÜNDER-GESELLSCHAFT, UNTERBERG & CIE CZÜG KARLSRUHEBAN. Bejelentésének napja 1906 íebruár hó 12-ike. Elsőbbsége 1905 február 28-ával kezdődik. Jelen találmány tárgyát mágneses gyújtó­készülékek számára való hajtószerkezet képezi, melynél ismert módon a mótor ki­sebb fordulatszáma mellett a horgonyten­gely időszakosan rögzíttetik és a gyújtás pillanatában egy időközben megfeszített rúgó hatása által előrecsappan, a miáltal a robbanó keverék meggyújtására elegendő erőségü szikrát létesít. Már megkísérelték a mótor növekvő for­dulatszámával a horgony időszakos rögzíté­sét centrifugai súly hatása által önműkö­dően megszüntetni; ezen berendezések azon­ban a centrifugál hatás gyakorlásának cse­kély érzékenységében szenvednek, minek folytán a horgonytengely rögzítésének meg­szüntetése csak aránylag magas fordulati szám elérésénél áll be, a miáltal a rögzítő­szerkezet túlságosan vétetik igénybe és ennek folytán a jókarban maradásának idő­tartama lényegesen csökkentetik. Ezen hátrányok a jelen találmány tár­gyát képező hajtószerkezettel azáltal kü­szöböltetnek ki, hogy e centrifugál hatásnak kitett súly a horgonytengely időszakos rög­zítésére maga szolgál mint ütköző. Ennek folytán a czentrifugál súly hatását a rög­zítőszerkezetre átvivő, az eddigi szerkeze­teknél mellőzhetlen közbenső tagok telje­sen elesnek, minek folytán a hajtószerkezet érzékenysége a legnagyobb mértékben fo­koztatik és a rögzítőszerkezet kioldása cse­kély mértékben fokozódott fordulati szám­nál már beáll. A horgony tengely időszakos rögzítését eszközlő tag előnyösen egy hasítékban la­zán ágyazott golyókból áll, mely elrende­zés folytán a súrlódás a lehetőségig kor­látoztatik. A hajtószerkezet a mellékelt rajzban: 1. ábrán hosszmetszetben, 2. és 3. ábrákban a kapcsoló részek érintkező fölületei felöl tekintve van föl­tüntetve. Az (a) kapcsolórész a (b) horgonytenge­lyen meg van erősítve, a (c) kapcsoló rész ellenben lazán van ezen tengelyre szerelve és az (a) résszel a (d) torziósrúgó útján van összekötve. A hajtás a (c) kapcsoló részre az (e) fogkoszorú által vagy más alkalmas módon vitetik át. Az (a) kapcsolási részben van elrendezve az (al) hasíték, melyben helyet talál az (f) golyó, mely az (a, c) kapcsolás forgásánál a (g) ütközőbe ütkö­zik és ezáltal az (a) részt rögzíti, míg a (d) rúgó egyidejű megfeszítése mellett a (c)

Next

/
Thumbnails
Contents