36862. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kompenzációs tekercsű egyfázisú kollektor mótoroknál a szikrázás elhárítására

Megjelent 1006. évi október hó 2-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVAT AL. SZABADALMI LEÍRÁS 36862. szám. VII/g. OSZTÁLY. Berendezés kompenzációs tekercsű egyfázisú kollektormótoroknál a szikrázás elhárítására. MAGYAR SlEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 26-ika. Kollektorgépeket igen gyakran kompen­zációs tekerccsel szokás ellátni a fegyver­zetáram által létesített mágneses haránt­tér megszüntetésére; különösen pedig vál­takozó áramú motorokat szokás ismert okokból ily módon szerkeszteni. Emellett a fegyverzettekercsnek és a kompenzációs­tekercsnek magnetomótorikus erői egyen­lőek és ellentett irányúak. A kompenzációs tekercset többek közt akként lehet foga­natosítani, hogy a gépnek pólusai között azon pontokban, melyekben az áramirány a csévékben megváltozik, segédterek létesül­nek, melyek lehetővé teszik, hogy az áram­irány változása kefeszikrázás nélkül men­jen végbe. Ezen segédeszköz azonban vál­takozó áramú motoroknál tudvalevőleg nem kielégítő, mivel a rövid zárású csévében a lüktető hasznos tér következtében transfor­máció folytán oly elektromótorikus erő is lép föl, mely a fegyverzetáramhoz képest 1h periódussal el van tolva és mely tehát a fegyverzetárammal sorosan kapcsolt se­gédtekercs segélyével nem szüntethető meg. Ezen elektromótorikus erő leküzdéséhez oly mágneses haránttér szükséges, mely a mág­neses főtérhez képest kétpólusú motorok­nál időre és helyzetre nézve 90°-kal el van tolva. Ezen segéd-haránttér azáltal létesíthető, hogy a fegyverzetáramnak és kompenzá­ciós áramnak egymáshoz képest fáziselto­lódást kölcsönzünk. Erre alkalmas eszköz ismeretessé vált váltakozó motoroknál oly rövid zárású kefék alkalmazásával, melyek­nek tengelye az áramvezető kefék tenge­lyéhez harántirányú. Ezen motoroknál a fegyverzetáramnak és kompenzacziósáram­uak fázisai nincsenek már szorosan össze­kapcsolva, mint a közönséges kompenzált egyfázisú motoroknál, hanem csak transfor­matorikusan; az áramok ezért egymáshoz ké­pest bizonyos fáziseltolódást szenvednek és az eredő magnetomótorikus erő a szándékolt segéd-harántteret szolgáltatja. Ezen fáziseltolódás azonban megfelelő tulajdonságú és nagyságú ellenállások se­gélyével is elérhető, melyek a tekercsek­hez — a fegyverzettekercsekhez és a kom­penzációs segédtekercsekhez — párhuzamo­san vannak kapcsolva. A fönti fejtegetések természetesen oly motorok számára is érvényesek, melyeknek kompenzációs tekercse nem egyenletes,

Next

/
Thumbnails
Contents