36819. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hullám telegrafiához

Megjelent 1906. évi szeptember hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 86819. szám. VH/j. OSZTÁLY. Berendezés hullámtelegráfiához. MARCONI'S WIRELESS TELEGBAPH COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 16-ika. Találmányunk tárgya berendezés hullám­telegrafiához, mely az elektromos hullámo­kat bizonyos irány felé tereli, úgy hogy az egyik állomás a másik állomással levelez­het anélkül, hogy más, a két első állomá­son átmenő függélyes síktól nagyobb távol­ságban fekvő állomásokat is befolyásolhatna. Lehetővé teszi ez a berendezés azt is, hogy a fölvevő állomás az irányt, melyben a jeladó állomás fekszik, megállapítsa, továbbá nagy mértékben fokozza a berendezés munkaképességét, a mennyiben a fölvevő állomás csupán oly hullámokra szólal meg, melyek egy bizonyos irányból jönnek. Találmányunk szerint a szokásos függé­lyes antennákat egy teljesen vagy részben szigetelt vezeték helyettesíti, mely vízszin­tesen vagy közel vízszintesen van a földön vagy vízen vagy ettől bizonyos távolságban kifeszítve, melynek a másik állomás felé fordult vége egy másik sarkán földre kap­csolt szikrapálya vagy más hullámindító­berendezés egyik sarkával van összekötve és melynek térbeli helyzete olyan, hogy a két vezeték ugyanabban a függélyes síkban feküdjék. A jeladó antenna mellső vagy generátorvége a hullámindítóval, a jelvevő antenna mellső vagy jelvevő vége pedig a hullámok fölvételére szolgáló berendezéssel van összekötve. Úgy tapasztaltuk már most, hogy az ily jeladó antennától kiinduló elektromos hullá­mok főleg az antennán átmenő függélyes síkban terjednek tovább és hogy az energia­kisugárzás az antenna mellső vagy gene­rátorvégén a legerélyesebb. Valamely távol és gyakorlatilag ugyanabban a függélyes síkban fekvő fölvevőt ez az antenna műkö­désnek indíthat, de nem oly fölvevőt, mely eme függélyes síkon kívül fekszik. Fölfogja az ily antenna azokat a hullámokat is, me­lyek az antenna hátsó megnyújtásában ke­letkeznek, de kisebb mértékben. Minél köze­lebb van ez az antenna a földhöz, annál kevésbbé terjednek a hullámok oldalirány­ban, de lehet az antennát a föld fölött az antenna hosszához viszonyítva kis távolság­ban is elhelyezni, (mely pld. nem nagyobb az antenna hosszának egy tizedénél). Ekkor a hullámok erélyesebbek, de nem terjednek annyira tökéletesen egy irányban és minél magasabban van az antenna a föld fölött elhelyezve, annál nagyobb mértékben ter­jednek szét a hullámok oldalirányban is. Ha az antennát mellső végén átmenő függélyes tengely körül forgatjuk, bármily

Next

/
Thumbnails
Contents