36789. lajstromszámú szabadalom • Higanygőzlámpa

Megjelent 1906. évi szeptember lió 21 -én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86789. szám. VII/h. OSZTÁLY. Higanygőzlámpa. LEE CHARLES ANDREW MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 17-ike. Már kísérletet tettek a higanygőzlámpák­nak oly módon való működésbe1 hozatalára, hogy a higanyt zár térben hevítették föl s a kiterjeszkedő higanygőzök nyomását a folyékony higanyoszlopra engedték hatni, hogy a higanyoszlop által zárt fémes áram­kör megszakadjon s ennek folytán fényív képződjék. így pl. a higanygőzöknek a zárt térben való fölmelegítésére egy ugyanott elrendezett hevítő drótot ajánlottak és az ily módon létrehozott gáznyomást a higany­oszlopra engedték hatni. Jelen találmány szerint a higanyt oly mó­don zárjuk egy szűk csőbe, melynek egyik vagy mindkét vége az elektródák fölvé­tele czéljából ki van bővítve, hogy a hi­gany közönséges hőmérséknél folytonos osz­lopot képezzen, mely az elektródák között fémes összeköttetést létesít. Ha most a lámpát működésbe akarjuk hozni, akkor a folyékony higanyt fölhevítjük és kellő mennyiségű és nyomású higanygőzt fejlesz­tünk, mely a higanyoszlopot a csőben meg­szakítja s a kiszorított higanyt a cső ki­bővülő végébe nyomja. A találmány szerint czélszerű a negatív elektródánál egy kondenzáló kamrát alkal­mazni, mely mindig ismét higannyal telik meg, úgy, hogy a folyékony higany nem mehet át ezen negatív elektródától teljesen a cső másik végébe, a mi a gyakorlatban előfordulna, ha egy hosszú és szűk világító csővel kapcsolatban egy kibővülő fölső kon­denzáló teret alkalmaznánk, mert akkor a higany a szűk csőből a kibővülő részbe menne át. Ha pl. a pozitív elektródánál egy kondenzáló teret rendezünk el, hogy a nyomást a csőben csökkentsük, és a cső­nek a negatív elektródához tartozó végét szűkre vesszük, hogy a fényívnek a higany fölületén való vándorlását megakadályoz­zuk, akkor a higany a pozitív elektródánál törekszik összegyűlni. A találmány továbbá oly berendezést is foglal magában, mely a hevítő szerkezetet a lámpa működésbe hozatala után önműkö­dően kikapcsolja. A mellékelt rajzon az 1. ábra az új lámpa egyik kiviteli alak­jának vázlatos rajza, a 2. ábra egy másik kiviteli alaknak egy részletét mutatja, a 3. ábra egy további kiviteli alak vázla­tos rajza, a 4. ábra pedig a lámpacső hajlítását mu­tatja be. A higanygőzlámpának az 1. ábrán föl­tüntetett kiviteli alakjánál az aránylag kis

Next

/
Thumbnails
Contents