36740. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hydrogénsuperoxid elektrolitos előállítására

Megjelent lí)<)6. évi szeptember lió 17-éu. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 36740. szám. vil/i. OSZTÁLY. Eljárás hidrogénszuperoxid elektrolitos előállítására. B. MABGULIES & C° CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 18-ika. Ismeretes, hogy hidrogénszuperoxid elek­trolitos úton nem állítható elő, mert az anó­dán oxigénfejlesztés közben megbontatik. Föltaláló megállapította, hogy közvetett úton eljuthatunk a hidrogénszuperoxid elek­trolitos előállításához akképen, hogy először hiperkénsavat, illetve ennek sóit állítjuk elő elektrolitosan és ezeket koncentrált kénsav­val hidrogénszuperoxiddá alakítjuk át. A liidrogénszuperoxid képződését erős kén­savnak perszulfátokra való behatásánál már több kutató észlelte ugyan, ezen reakció­nak technikai értékesítése azonban eddig­elé nem volt lehetséges, mert hiperkénsav­nak átalakulása mindig nagy oxigénveszte­séggel járt és mert nem sikerült a képző­dött hidrogénszuperoxidot a kisérő kónsav­tól elkülöníteni. Ami elsősorban az átalakúlást illeti, úgy Elbs (Zeitschrift f. Elektrotechnik und Elek­trocheinie I. 471 1.) azt tapasztalta, hogy az átalakulás közönséges hőmérsékletnél rend­kívül lassan és tetemes oxigénveszteségek mellett megy végbe. Azon kísérlet, hogy az átalakúlási sebességet melegítéssel fokozzák, az oxidáló anyag legnagyobb részének bom­lásához vezetett. Föltalálónak már most sikerült megálla­pítani, hogy a hiperkénsav átalakulásánál az oxigénfejlődés semmiesetre sem képezi ezen reakciónak szükségképeni kisérő tüne­ményét, hanem hogy azt csak a katalizá­torok nyomai idézik elő és hogy teljesen tiszta oldatokban az átalakulás oxigénvesz­teség nélkül megy végbe. Ezen oldatoknak katalizátorokkal szemben való érzékenysége mindenesetre még nagyobb, mint az equi­valens hidrogénszuperoxidoldatoké és pedig azon okból, inert a hiperkénsav átalakulá­sánál elsősorban az úgynevezett Caro-féle sav keletkezik, mety a hidrogénszuperoxid­dal oxigénfejlesztés közben rendkívül lcöny­nyen cserebomlásba lép. Ezen okóbl a hid­rogénszuperoxid előállítására szolgáló hiper­kénsavoldatokat különös gonddal kell el­készíteni. Különösen nehéz az elektrolitek tisztátalanítását elektrolízis közben kikerülni, mert az alkalmazott elektródák, hütőkígyók, de különösen a diafragmák többnyire vas-és más fémvegyületek nyomait tartalmaz­zák, melyek a kénsavból oldódnak és ezt hidrogénszuperoxid előállítására alkalmat­lanná teszik. Ezért ajánlatos az elektrolí­zisre alkalmazott valamennyi eszközt hasz-

Next

/
Thumbnails
Contents