36740. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hydrogénsuperoxid elektrolitos előállítására

nálat előtt kénsavval való ismételt kifőzés útján teljesen megtisztítani. További nehéz­ség abban van, hogy az anódaanyag gya­nánt alkalmazott platina nyomokban oldatba megy. A legnagyobb mennyiségek olyan csekélyek ugyan, hogy közönséges chemiai módszerekkel ki sem mutathatók, de mégis elegendők arra, hogy a hiperkénsavnak, Caro-féle savnak és hidrogénszuperoxidnak rendkívül érzékeny elegyében magasabb hőmérsékletnél tetemes bomlásokat idézze­nek elő. Föltalálónak sikerült ezeii minimális meny­nyiségú platinát különböző chemiai és elek­tromos kicsapási módszerekkel még tovább redukálni és ezáltal a hidrogénszuperoxid termelési hányadát az átalakulásnál fokozni. Ez sikerült pl. azáltal, hogy a hiperkénsav­oldatokat rövid ideig diafragma nélkül ala­csony katódás áramsűrűséggel elektrolizál­juk vagy pedig, hogy mindjárt azoknak elektrolitos előállításánál az anódatérbe egy segédkatódát helyezünk, melyen a főáram­nak csekély törtrésze keresztülmegy. Che­miai úton kicsaphatjuk a platinát az oldat­ból ezeknek olyan fémekkel való kezelése útján, melyek nem gyakorolhatnak lénye­ges katalitos hatást a hidrogénszuperoxid és Caro-féle sav elegyére. Ha pl. a platina­tartalmú oldatot alumíniummal, magnézium­mal stb. hozzuk érintkezésbe, akkor a pla­tina kicsapódik és ezen katalitosan hatás­talan fémekkel helyettesíttetik. A leírt elővigyázató rendszabályok alkal­mazásával sikerül olyan oldatok előállítása, amelyek hidrogénszuperoxid előállítására kiválóan alkalmasak és melyek lényeges oxigénveszteségek nélkül 80—100° C-ra föl­hevíthetők. Ezáltal elérjük azt, hogy az át­alakulásra szükséges időt rendkívül meg­rövidíthetjük. így pl. föltalálónak sikerült a hiperkénsavnak 21%-os oldatát 1.4 fajsúlyú kénsavban 50° C-nál 45 perez alatt csak 3% oxigén veszteséggel, 80° C-nál 15 perez alatt csak 5% oxigénveszteség mellett equivalens hidrogénszuperoxidoldattá átalakítani, míg ugyanezen átalakulás szobahőmérsékletnél 24 óra után sem volt még befejezve. Ami a képződött hidrogénszuperoxid el­választását a kénsavtól illeti, úgy teljesen ki van zárva, hogy itt a hidrogénszuper­oxid tisztítására rendesen használt módsze­reket alkalmazzuk, mert a hiperkénsav át­alakulása csak erősen savanyú oldatban megy gyorsan és helyes módon végbe és miután magánál a reakciónál is még kén­sav keletkezik, azért a keletkezett oldat könnyen tartalmazhat 80% és még több savat is. Természetesen lehetetlen ezen nagy savmennyiséget a szokásos módon barit alakban való kicsapás útján eltávolí­tani. Ellenben föltalálónak sikerült a hid­rogénszuperoxid elkülönítésére két más utat találnia, nevezetesen az extrahálást és a desztillálást. Kitűnt, hogy a hidrogénszuperoxid erős kénsavban való oldatából kénéterrel vagy eczetéterrel teljesen kiextrahálható, anélkül, hogy a jelenlevő Caro-féle sav az oldatba átmenne és anélkül, hogy az alkalmazott extraháló szert ezen sav megtámadná. Foly­tonosan működő, pl. a Soxleth-féle elv sze­rinti extraháló készülékek alkalmazásával, a hidrogénszuperoxidot aránylag csekély mennyiségű éterrel teljesen kiextrahálhat­juk és ilyen módon tiszta és abszolút tar­tós, tetszőleges koncentrációjú oldatokban megkaphatjuk. Ami a desztillálást illeti, úgy kitűnt, hogy a hidrogénszuperoxid a hiperkénsav átala­kulásánál keletkezett oldatból teljesen és veszteség nélkül ledesztillálható, ba az ol­dat katalizátorokat nem tartalmaz. Ezen oldatoli hevítésénél először híg, azután min­dig koncentráltabb hidrogénszuperoxidolda­tok mennek át és csak miután a hidrogén­szuperoxidnak utolsó cseppje átment, akkor kezd a kénsav desztillálni. A Caro-féle sav, mely a hidrogénszuperoxid mellett mindig jelen van, amint azt megállapítottuk, nem megy át és ezért a desztillálásnak kellő időben való megszakításánál teljesen tiszta és ennélfogva határtalan ideig eltartható hidrogénszuperoxidoldatokat kapunk. Az egyes frakciók elkülönített fölfogása útján igen magas koncentrációjú termékek állít­hatók elő.

Next

/
Thumbnails
Contents