36602. lajstromszámú szabadalom • Olajtisztító készülék

Megrfelent 1906. évi szeptember hó h~én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS B6602. szám. IV/i. OSZTÁLY. Olajtisztító készülék. KANYŐ FERENCZ GÉPÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 9-ike. Jelen találmány oly készülékre vonatko­zik, mellyel kenőolajat szűrni és mosni lehet. A csatolt rajz 1. ábrája a készülék függélyes hosszmet­szete és a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti vízszintes keresztmetszete. Az (a) edénybe a (b) szűrőtartány van befüggesztve és pedig, úgy hogy az (a) edény és (b) tartány feneke között a mosóvíz föl­vételére kellő tér marad szabadon. A (b) tartányban egy alsó szélén (c) áteresztő­nyílásokkal ellátott (d) henger van beállítva, melynek (e) toldatára és a vele szemben a (b) tartány falán megerősített (f) toldatra egy lyukasztott (g) lemez van elrendezve. A (b) tartány fenekére egy a (d) hengernél kisebb átmérővel bíró (h) henger van for­rasztva, melynek belsejében a már megtisz­tított olaj foglal helyet. A (b) tartány kö­zepén egy kis (i) nyílás van, mely fölött egy rövid, fölül nyílt, (j) csövecske van a fenékre forrasztva. A (j) csövecske fölé zárt (k) süveg van borítva, mely alsó széle kö­zelében apró (1) lyukakkal bír. A (b) tartány fenekére alul-fölül zárt és apró lyukakkal ellátott (m) csövek vannak erősítve, melyek fölül a (d és h) hengerek közötti gyűrűalakú térbe, alul pedig az (a) edény fenekéhez közel érnek. Úgy a (b) tartány és a (d) henger, mint ez utóbbi és a (h) henger közötti gyűrű­alakú tér a (g) lemez, illetve az (m) csövek magasságáig apró kaviccsal van megtöltve, mely a szűrőréteget képezi. Természetes, hogy kavics helyett más alkalmas szűrő­anyagot is használhatunk. Az (a) edény és (b) tartány fenekének közelében a tisztáta­lan folyadék leeresztésére (n, o) csapok, valamint a tisztított olaj kivezetésére a (j) csövecske fölött (p) csappal ellátott (q) cső van elrendezve. A (q) cső a készülék szét­szedése czéljából kicsavarható. A tisztátalan olajat a (b) tartány és (d) henger közti térbe a lyukasztott (g) lemezre öntjük, mely a legnagyobb lisztátalanságo­kat stb. visszatartja. A (g) lemezen átszűrt olaj a (b) tartányban levő kavicsrétegen lassan leszivárog és a (d) henger alsó szé­lén levő (c) nyílásokon át a (d) henger bel­sejébe jut, hol az itt levő kavicsrétegen át fölemelkedik. Ezen útján az olaj a szilárd alkatrészektől csaknem teljesen megtisztul. A (d) henger belsejében fölemelkedő olaj az (m) csövek fölső végein levő apró lyu-

Next

/
Thumbnails
Contents