36368. lajstromszámú szabadalom • Merítőberendezés karburáló készülékek számára

Megjelent li)()6. évi augusztus tió 8-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL. SZABADALMI LEÍR A S B6368. szám. Il/e. OSZTÁLY­Merítő berendezés karburáló készülékek számára. MAGYAR BENOID-GÁZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG ARADON. * A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 8-ika Ismeretesek karburáló készülékeknél oly folyadékelosztók, melyek két serleg-műből állnak, melyek közül az egyik a másiknak adagolójakép szolgál. Ezen serlegművek, melyek csuklós lánczokból és azokhoz erő­sített serlegekből vannak összeállítva, azon­ban azon hátránnyal bírnak, hogy a serle­gek kiürülése egyenlőtlenül történik és en­nek folyamányakép a karburátor is egyen­lőtlenül tápláltatik. Egy ily folyadékel­osztó serlegművei ezenkívül igen nagy te­ret igényelnek, minek folyománya, hogy a szénhydrogénanyagnak igen nagy párolgási fölület ny új tátik, a miből különféle kelle­metlenség, mint pl. káros gázterek stb. kép­zése következik. Ezen hátrányok elkerülése czéljából a folyadékelosztó jelen találmány szerint lengő serlegművekből állíttatik ösz­sze, melyek közül szintén az egyik a má­sik adagolójakép szolgál. Minthogy a haj­tás megfelelő beállítása vagy minden egyes lengő serleg emelőhosszának változtatása által a serleg bemerülő mélységét és haj­lási szögét szabályozni lehet, azon serleg­művek szállítási tömegét, mely a folyós szénhydrogénanyagot a karburátorba szál­lítja, a szükségnek megfelelően változtatni is lehet. Természetes, hogy kettőnél több serleg­művet is lehet elrendezni és e mellett min­dig az előttevalót a következő adagolója­kép szerepeltethetjük. A mellékelt rajz hosszmetszetben sema­tikusan tüntet föl egy két serlegműből ösz­szeállított folyadékelosztó foganatosítási példáját működésének két helyzetében. (a) az anyagtartály, (b) az elosztónak való folyadéktartály, (c) a túlömlési edény, mely egyrészt (a)-val, másrészt (b)-vel áll kapcsolatban. A két (a b) tartályban (d), illetve (e) körül lengő (f), illetve (g) ser­legmű van elrendezve. Mindkét serlegmű czélszerűen közös (h) tolórúd segítségével mozgattatik. Hogy a fölül zárt (a b) tar­tályok között túlnyomás képződését elke­rüljük, azok fölső végükön az (i) vezeték­kel lehetnek összekapcsolva, a miáltal köl­csönös nyomáskiegyenlítés áll be. A merítő serlegek szárai üregesen vannak kiiképezve és a (g) serlegműnél az elgázosítóhoz ve­zető (k) cső, az (f) serlegműnél ellenben a (c) átömlési edény fölött végződnek. Ha a tolórúd az (m) nyíl irányában (1. ábra) mozgattatik, akkor a merítő serlegeik le­sülyednek (2. ábra). Ha a tolórúd az (n) irányban (2. ábra) mozgattatik, akkor a merítő serlegek fölemelkednek, úgy, hogy tartalmuk (f)-ből a (c) átömlési edénybe,

Next

/
Thumbnails
Contents