36368. lajstromszámú szabadalom • Merítőberendezés karburáló készülékek számára

a (g) merítő serlegek tartalma ellenben a (k) csőbe üríttetik. A merítő berendezés ezen helyzetét az 1. ábra mutatja. Az (f) merítőserlegek nagyobbra méreteztetnek, mint a (g) merítő serlegek, hogy a (c) át­ömlési edény állandóan telve maradjon és a fölösleg az (a) edénybe visszafolyhasson. Minthogy (c) és (b) az (r) cső útján egy­mással közlekedik, (b)-ben állandó folya­dékfölszin tartatik meg. Adott esetben (c b) egyetlen egytartály­lyial helyettesíthető. Ép úgy lehet a merítő serlegek alakját a mindenkori szükséglet­nek megfelelően változtatni, ill. annak meg­felelően alakítani. Végül azt a hordót, melyben a folyós égőanyag szállításra ke­rül, egyidejűleg anyagtartálynak is lehet használni, a midőn is az egész merítő be- i | rendezés tekintetbe jövő részeit ezen czél­niak megfelelően rendezzük el és azután a hordóval kapcsolatba hozzuk. Lehet azon­ban az (f) serlegművet eleitől fogva a szál­lító hordóban elrendezni és a (g) serleg­műtől függetlenül esetleg más sebességgel is hajtani, illetve mozgatni. SZABADALMI IGÉNY. Merítő berendezés karburáló készülékek szá­mára két vagy több serlegművel, me­lyek közül mindegyik egy másik, mö­götte lévő adagolójakép szolgál, az által jellemezve, hogy minden serlegmű egy vagy több rúdalakú, lengő tartókon el­rendezett serlegből áll, mi mellett a tartó egyúttal mint kifolyató cső van ki­képezve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAI *BBZVÉr TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPMtfiH

Next

/
Thumbnails
Contents