36320. lajstromszámú szabadalom • Csavarvonal alakjában meggörbített drótokból álló szövetek vagy fonatok előállítására szolgáló gép

_ 4 _ Mindegyik (16) hüvely (20) csigával van j ellátva, mely (21) bütyök pályájában fek- 1 szik. E bütyök a (22) rúdon van elrendezve, mely az alább ismertetett mechanizmusok segélyével önműködően ide-oda mozog-A rúdnak egyik vagy másik irányú moz­gása a (7) gyűrűk nyomáskifejtését, illetőleg tehermentesítését idézi elő. Mindegyik (21) bütyök (22) rúdján önműködően beállítható olykép, hogy bármelyik, vagy egyidejűleg több (7) szorító gyűrű is működtethető, hogy csak ott vezessen be drótot, ahol szükséges* ha pl. a drótbevezető hengereket időnkint kézzel kell működtetni. E czélra mindegyik (21) bütyök fogakkal van ellátva, melyek (23) fogaskerékkel állnak kapcsolatban-E fogaskerék a (22) rúd külső oldalára van ágyazva és (24) fogantyú segélyével forgat­ható. Czélszerű, hogy mindegyik bütyök beállítható (25) ütközővel legyen ellátva, mely helytálló (26) csavaranyában előre és visszacsavarható (13. ábra). Mivel a drót bizonyos körülmények közt az egyik dróttekercsről gyorsabban fejtődik le, mint a másikról, tekintet nélkül arra, hogy a drótbevezető hengerek által gya­korolt nyomás ugyanaz, néha szükséges, hogy az egyik drótra nagyobb nyomást le­hessen gyakorolni, mint a szomszédosra) hogy egyenletes drótbevezetést érjünk el. Ezt azáltal eszközöljük, hogy a (17) karo­kat oldalirányban beállíthatóan rendezzük el, hogy a (14) léczek forgási pontjait oldalt eltolhassuk. Normális viszonyok közt (13. ábra) a (10) emelő pofák (12) orsói a (14) rúd forgási pontjának mindkét oldalán egymás­tól egyenlő távolságban vannak. Hogy azon­ban a nyomást a (7) szorító gyűrűkre egyen­lőtlenül vigyük át, a (17) karok egyikét vagy mindegyikét oldalt egyik vagy másik irányban eltoljuk, a szerint a mint az egyik vagy másik (7) szorító gyűrűre gyakorolt nyomást kell nagyobbítani. A (17) karok ezen beállítását (27) állító csavarokkal esz­közöljük (13. ábra), melyek csavaranyái a (2) tuskó (28) öntött nyúlványaiban vannak elrendezve. A hajtás (1. ábra) (30) szíjtárcsáról törté­nik, mely (31) tengelykapcsoló segélyével a (32) tengellyel kapcsolatba hozható (4. ábra). E tengely (33) csigát és (34) fogaskereket hord, mely (35) fogaskerékkel áll kapcso­latban (4., 45. ábrák). A (35) fogaskerék (36) fogaskerékbe kapaszkodik, mely az alsó henger (6) tengelyének meghosszabításán van elrendezve. E tengely azonkívül még (37) fogaskerékkel is el van látva, mely a fölső henger (3) tengelyén elrendezett (38) fogaskerékkel kapcsolódik. A (36) fogaske­rék az alsó henger (6) tengelyére van föl­ékelve, úgy hogy hosszirányában eltolható, hogy ha szükséges, a (35) fogaskerékből kikapcsolható legyen, illetőleg hogy az alsó henger (6) tengelyének forgatását bármely kivánt pillanatban kézzel is lehessen esz­közölni. A (33) csigával (39) csavarkerék áll kap­csolatban (1. ábra), mely a (40) hajtótenge­lyen van megerősítve. E tengely (41) excen­tertárcsával van fölszerelve, mely a (42) lengő kar és (43) görgő közvetítésével arra szolgál, hogy a (44) kart, mely (45) tenge­lyen van megerősítve, működtesse. Ezen (44) kar a (21) beállító bütyköt (13. ábra) tartó (22) rúddal van összekötve, úgy hogy a (41) bütyök forgása alkalmával a (44) kar és a (22) rúd megfelelően elmozognak. A (41) bütyök a (22) rúd egyik vagy másik helyzetéhez esetről-esetre szükséges idő­tartam szabályozására szolgál. E czélra a bütyök hornya beállítható azáltal, hogy a horony belső kerülete (46) gyűrű alakjával bír, mely a bütykön beállítható. E gyűrű (4-7) állító csavar segélyével, alkalmas állító lyukak közt tetszőleges helyen rögzíthető. Ha a (46) gyűrűt egyik vagy másik irány­ban mozgatjuk, kiemelkedései és mélyedé­sei a bütyök külső szélének bütyökfólületei szerint beállíttatnak, hogy ezáltal a bütyök hornyai hatásának időtartamát megfelelően meghosszabbíthas8uk vagy megrövidíthes­sük. A drótbevezető hengerek előtt veze­tékek vagy sinek vannak elrendezve, me­lyek mindegyike, amint az a 9. és 10. áb­rákon látható, két (50 és 51) részből áll. Az alsó (50) rész egy a (2) lengő fej (52) karján megerősített vezető sín, melybe ho­rony van vágva, hogy az (51) fölső részhez

Next

/
Thumbnails
Contents