36320. lajstromszámú szabadalom • Csavarvonal alakjában meggörbített drótokból álló szövetek vagy fonatok előállítására szolgáló gép

— 3 — 40. ábra a 38. ábra fölülnézetének egy része, 41. ábra a gép függélyes metszetének egy része, mely a hajtó szerkezetet ábrá­zolja a 42. ábra 41—41 vonala mentén vett metszetben, 42. ábra a 41. ábra baloldali nézete, 43. ábra a gép függélyes metszetének egy része, mely a dróttekercscsatornák egyik, mozgatható oldalfalának beállítására szol­gáló berendezést mutatja, 41. ábra ennek a 43. ábra 44—44 vonala mentén vett metszete, 45. ábra a gép előtt elrendezett földolgo­zandó dróttekercsek és a gépet önműködően megállító berendezés távlati képe, 46. ábra a 45. ábra égy része nagyobb léptékben, oldalnézetben, 47. ábra szintén a 45. ábra egy része, függélyes metszetben, 48. ábra az 5. ábrán is föltüntetett moz­gatható elektromos áramzáró kengyel oldal­nézete, 49. és 50. ábrák a 4. ábrán látható és az alább ismertetett vonórúd működtetésére szolgáló mechanismusok részletei, 51. ábra a 3. ábra részlete oldalnézet­ben, végre 52. ábra a dróttekercscsatornák mozgat­ható falához csatlakozó, alább ismertetett léczek kapcsolata. A gép (1) főállványában a (2) tuskó lengő fej (1., 2., 5., 16., 49. ábrák) van vízszinte­sen mozgathatóan elrendezve, mely a drót­bevezető hengereket és a dróttekercselő vagy sodró mechanizmusokat hordja. A fölső henger (13., 14. ábrák) (3) tengelyből áll, melyre (4) hengerek és belső (3a) gyűrűk vannak erősítve. E gyűrűket (4) hengerek és (4a) gyűrűk választják el egymástól. A (3a) gyűrűkre edzett (5) gyűrűk vannak rátolva, melyek a drótra hatnak és az alsó hengeren levő hasonló gyűrűkkel együtt a drótot a sodró szerkezetekbe vezetik. A mint az az 5. és 13. ábrákon látható, az alsó henger (6) tengelyből áll, melyen (7) nyomó gyűrűk vagy karimák vannak elrendezve. Utóbbiak (8) spirálrugók útján könnyen engedő kapcsolatban vannak a (6) tengellyel. Az illető (8) spirálrúgó belső vége a (6) tengelyre támaszkodik, másik vége pedig a (7) nyomó gyűrűre, mimellett a spirálrúgó mindkét vége az illető részekhez (9) ékek segélyével van erősítve, a mint ez az 5. és 6. ábrákon tisztán látható. Mivel a drótszövet rendszerint páronkint, kötelek alakjában a gépen keresztülvezetett drótokból készül, az alsó henger (7) szorító, gyűrűi és a fölső henger illető (5) ellen­gyűrű, a mint az a 13. ábrán látható, az alább ismertetett sodró fejeknek megfele­lően párosával vannak elrendezve. A jelen kiviteli példánál a gép három mechanizmus­csoporttal van ellátva, hogy egyidejűleg három külön gyártmányt lehessen teker­cselni és fonni és ennek megfelelően a hen­gerek három-három pár (5) illetőleg (7) drót­bevezető gyűrűvel bírnak a hat keresztülve­zetendő drót számára. Az alsó henger (7) szorító gyűrűi csak akkor fejtenek ki nyomást, ha tengelyükhöz képest excentrikusan fölfelé mozognak, hogy nyomást gyakoroljanak a drótokra. Ha azon­ban a nyomás megszűnt, a drótokra többé nem hat nyomás és így bevezetési mozgá­suk megszűnik. E nyomó hatás és azok megszűnése váltakozva és önműködően tör­ténik, úgy hogy a drótbevezetés váltakozva megy végbe. Hogy az alBÓ henger ezen (7) szorító gyűrűit excentrikusan mozgassuk, mindegyik pár gyűrű számára külön berendezésről van gondoskodva. E berendezések mindegyike egy pár (10) emelő pofából áll, (5., 13. ábrák) melyek (11) csigákkal vannak ellátva, hogy a hozzátartozó (7) szorító gyűrúpárral kap­csolatba jöhessenek. A (10) pofák (12) orsó­kon ülnek, melyek alsó vége (13) karokon megy keresztül és egy-egy (14) lécz fölüle­tére támaszkodik, melyek rugóval befolyá­solt (15) szögek körül foroghatnak, (5., 13-ábrák). E(15) szögek mindegyike (16) hüvely­ben mozoghat, mely viszont beállítható (17) karokon van megerősítve. Mindegyik (16) hüvely egyik oldalában hasíték van, mely a (18) csavar fejét szabaddá teszi. E csa­varral a (19) rúgó feszültsége tetszőlegesen változtatható.

Next

/
Thumbnails
Contents