36320. lajstromszámú szabadalom • Csavarvonal alakjában meggörbített drótokból álló szövetek vagy fonatok előállítására szolgáló gép

Megjelent 1906. évi augusztus hó 3-án. MAGY. jfk*. KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 36320. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Csavarvonal alakjában meggörbített drótokból álló szövetek vagy fonatok eló'állítására szolgáló gép. PINE WILBER JAY GYÁROS OSHKOSHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 12-ike. A jelen találmány drótból szövetek vagy fonatok előállítására szolgáló gépre vonat­kozik, mely a drótot csavarvonal alakjában meggörbíti vagy drótkötelekké sodorja, hogy belőle pl. drótmatraczokat vagy hasonló áru­kat készítsen. A jelen géppel a drótszövet vagy fonat úgy készül, hogy a drót-meg­munkálás összes műveletei a drótnak a drót­tekercsről való lefejtésétől kezdve a drót­szövet vagy fonat teljes elkészültéig, magá­ban a gépben mennek végbe. A gép leglényegesebb ismertető jelei, eltekintve ama mechanizmusoktól, melyek alárendeltebb jelentőségűek, első sorban olyan drótbevezető hengerek alkalmazásá­ban állanak, melyek könnyen engedő szo­rító föliilettel vannak ellátva, hogy a drót­nak a tekercselő vagy sodró mechanizmu­sokhoz vezetését nyomással eszközöljék^ mely nyomás beállítható lehet. A tálálmány további ismertető jele a drótcsavarmenetek tetszés szerinti módosítá­sára szolgáló mechanismusok elrendezésé­ben áll, mimellett a dróttekercsek fölvéte­lére szolgáló csatornák beállítható oldalfal- j lal bírnak, úgy hogy nagyságuk változtat- ; ható, hogy különböző átmérőjű drótteker- j eset lehessen a géppel előállítani. További ! és rendkívül fontos körülmény a most em­lített, a szövést végző csatornák fenekében az éppen bevezetett dróttekercsek azalatt való beszorítására vagy fogvatartására, mi­alatt a megelőző dróttekercsek megemel­kednek és a csatornákból kilöketnek, elek­tromos mechanizmusok elrendezésében áll. Emelett gondoskodva van olyan eszközök­ről, melyek segélyével a dróttekercsek végeit, illetőleg egymással összefont oldalait laposra nyomni és így azokat összeerősített helyze­tükben biztosítani lehet. Ismeretes, hogy az ilyen dróttekercsek, ha csak nem tesszük azokat külön nyújtó keretre, könnyen vissza­csavarodnak. Az is ismeretes, hogy pl. mat­raczok többnyire egyetlen, folytonos szövet alakjában készülnek, melyből az egyes mat­raczok szétválasztására a munkás időről­időre egyet, a dróttekercsek közül, a kellő helyen kihúz. Könnj-en érthető tehát, hogy a dróttekercsek laposra nyomására szolgáló eszközök nagy fontossággal bírnak. A jelen gép továbbá módot nyújt nagyobb számú kész, egymástól független szövet vagy fonat előállítására is, melyek egyidejűleg készül­hetnek. E föladatot, úgy látszik, az eddigi gépeknél még nem sikerült megoldani. E gép segélyével továbbá tetszőleges nagyságú

Next

/
Thumbnails
Contents