36308. lajstromszámú szabadalom • Javítások két gyújtópontú lencséken, valamint az ezek előállítására szolgáló eljárásokon és a használandó készülékeken

Megjelent 1906. évi augusztus hó 2-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36308. szám. VII/d. OSZTÁLY. Javítások kétgyújtópontú lencséken, valamint az előállításukra szolgáló eljárásokon és a használandó készülékeken. BENTZON MALCOLM MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 27-ike. A jelen találmány főkép szemüvegekhez és orrcsiptetőkhöz való masszív, két gyújtó­pontú, azaz olyan lencsékre vonatkozik, melyek egy darab üvegből, hegyi kristály­ból, vagy hasonló anyagból két gyújtóponttal vannak készítve. A találmány magukon a lencséken és azok előállításán, valamint az ily módon való előállításra használandó ké­szülékeken eszközölt javításokban áll. Az alábbi leírásban használt kifejezések (ter­mini technici) az optikusok által szemüve­gekkel és orrcsiptetőkkel kapcsolatban álta­lánosan használt kifejezések. Az eddigi «massziv lefelé görbe két gyújtópontúak» néven ismert két gyújtópontú lencsék (aminő pl. homloknézetben és metszetben a mellé­kelt rajz 1. ábráján látható), a lencse alsó és fölső része közt (22)-nél sarokkal bírnak. Amennyire azonban előttünk ismeretes, olyan gyakorlati eszköz nem létezett eddig, mely­lyel eredményesen lehetett volna egyetlen üvegdarabból olyan lencsét előállítani, mely minden sarok nélkül két különböző gyújtó­ponttal bír és ennek daczára optikailag he­lyes, tehát olyan, melynél a két gyújtópont optikai középpontja bármely kivánt távol­ságban lehet egymástól, vagy a geometriai középpontoktól és daczára ennek a gömb­! alakú görbék pontosak lehetnek. A sarok magasság-különbséget eredményez azon he­lyen, ahol a lencse fölső és alsó részének görbülete egymást éri, amint az az 1. ábrán rajzolt metszetben (22)-nél látható. Ezért a jelen találmány czélja részben az ilyen len­csék előállítására gyakorlati eszközök meg­teremtésében áll, mely lencsék fölső és alsó részének görbülete egymással pontosan ugyanazon síkban találkozik, úgy hogy az elválasztó vonal gyakorlatilag láthatatlan és így a látásra semmi zavaró hatással nincs. Az alább ismertetett eszközök segélyével bármely alkalmas alakú és fajtájú üvegből, hegyi kristályból vagy más alkalmas anyag­ból lehet ilyen lencséket előállítani, mi azon­ban csak üvegre fogunk, mint anyagra az alábbiakban szorítkozni. A találmány értelmében a mondott czélra hasrnált készülék egy állványból áll, mely csapágyakat hord. E csapágyakba egyrészt egy alsó orsó van forgathatóan szerelve, mely egy tárcsát, vagy lencsetartót hord és függélyes irányban, vagy más szög alatt való beállításra alkalmas. A lencsetartó­val szemközt egy vagy több fölső orsó van elrendezve, melyek egy vagy több

Next

/
Thumbnails
Contents