36308. lajstromszámú szabadalom • Javítások két gyújtópontú lencséken, valamint az ezek előállítására szolgáló eljárásokon és a használandó készülékeken

tartóban lévő csapágyakba forgathatóan vannak ágyazva. A két görbület vagy egyet­len műveletben állítható elő, vagy a meg­munkálandó üveg a két gyújtópontú görbü­letek egyikével már el lehet látva és egy gép, mely egyetlen fölső orsóval és szer­számmal bír, használható a másik két gyújtó­pontú görbület készítésére. Hogy a két gör­bület egyidejűleg legyen előállítható, két egyszerű szerszámú gépet használhatunk ahelyett, hogy egyetlen olyan gépet hasz­náljunk, mely két vagy több szerszámtartó orsóval bír. Egy egyetlen szerszámú gép leírásából érthető lesz az is, hogy mikép lehet akár két ilyen gépet, akár egyetlen egy állványon két vagy több szerszámtartó orsóval bíró gépet használni, úgy, hogy ha szükséges, egy, két vagy több lencse mind­két görbülete köszörülhető, vagy munkál­ható meg egyidejűleg. A 3. ábra egy ilyen gép részben metszett oldalnézete, mely a jelen találmánynak meg­felelő eszközökkel van ellátva. Az (1) áll­vány függélyes irányban elállítható és bár­mely helyzetben rögzíthető (2) csapágyakat hord, melyekben (3) orsó forog. Ez orsó a lencsetartó berendezést tartja. A fölső (4) orsó olyan csapágyakba van ágyazva, me­lyek a (6) karon lévő (5) tartó fejbe van­nak erősítve. E kar (6x) súlyt vagy súlyo­kat hord, melyeknek változtatásával a (6) karra gyakorolt nyomás szabályozható. A (G) kar egyik végén sarkokkal van ellátva, illetőleg csuklósan van erősítve a (7) emel­tyűre, mely mozgatható (7x) tuskóval bír. E tuskót, mely (8) csavarral beállítható, (23) rúgó támasztja alá, úgy hogy a (6) kar külső vége, mely az (5) tartó fejjel van föl­szerelve, bármely kivánt helyzetbe beállít­ható. A (9) szerszám tehát, melyet a (4) orsó tart, a kivánt helyzetbe hozható a meg­munkálandó (10) üveghez, vagy üvegekhez képest. (8x) a (6) kar alátámasztására szol­gáló kar, annak hátrafektetett helyzetében. A (9) szerszám a (4) orsóra rá van erő­sítve és pedig oly módon, hogy könnyen ráerősíthető arra és eltávolítható arról és működőén foglalja el és tartja meg hely­zetét a megmunkálandó üveg fölött. A (4) orsónak a (9) szerszámmal való ezen kap­csolatát, amint az a rajzon látható, olyan kapcsoló szerkezet létesíti, mely egy (11) golyóból áll, mi mellett e golyó a (4) orsó végére van erősítve és a szerszám közép­vonalába eső megfelelő horonyba nyúlik be, továbbá egy (12) nyelvből, mely a (4) orsón lévő (13) karimában ós a (9) szerszám fölső részében lévő megfelelő hornyokkal kap­csolódik, hogy az orsó forgó mozgását ezen (9) szerszámra, mely a lencse középpontja és a kerület között van elhelyezve, átvigye. A (4) fölső, valamint a (3) alsó orsó hajtó szerkezetekkel van fölszerelve. E hajtó szer­kezetek csigákból állhatnak, melyeket vég­nélküli szalagok, vagy más közvetítő elemek forgatnak, mi mellett az orsók sebességének viszonya pl. változtatható sebességkónusok (kúpos szíjdobok) vagy súrlódási kapcsolók közvetítésével szabályozható, melyeket a hajtómű, vagy más alkalmas berendezés kü­lönböző sebességgel hajt. Az üveget vagy üvegeket kellő helyzetben ráerősítjük a (17) lencsetartókra, ezeket az alább ismertetett (16) tuskókra rászereljük és a gép (3x) tár­csáján rögzítjük, mire a sebességhajtó mü­vet szabályozzuk, a durván köszörülő szer­számokat helyükre illesztjük és beállítjuk, végül a mozgató erőt alkalmazzuk, mikor is a görbület köszörültetik. Ha két gépet, vagy két, vagy több szerszámot használunk, melyeket két vagy több kar tart egyetlen állványon, egyidejűleg két görbület köszö­rültetik, amint pl. ez a 4. ábrán föl van tüntetve, ahol két külön olyan gépet, aminő a 3. ábrán látható, használunk. A (9) szer­számok a (17) lencsetartóval ellenkező irány­ban, vagy azzal azonos irányban foroghat­nak, vagy pedig a lencsetartó helytálló is lehet és csak a szerszámok forognak, mely utóbbi esetben a szerszám vagy a szerszá­mok az orsón vagy az orsókon forognak és egyidejűleg a lencsék fölületén körül gör­dülnek, amint ez az 5. ábrán fölülnézetben van bemutatva. Ha az üveg vagy üvegek a kivánt görbületeket teljesen, vagy megkö­zelítőleg fölvették, finomra csiszoló szerszá­mot vagy szerszámokat teszünk a durván köszörülő szerszám vagy szerszámok helyébe.

Next

/
Thumbnails
Contents