36290. lajstromszámú szabadalom • Golyós malom, melynél az őrlemények szívás által tökéletesen eltávolíttatnak

Megjelent lí)OÜ. évi jnlius lió 30-án. MAGY. jw KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 36290. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Golyós malom, melynél az őrlemények szívás által tökéletesen eltávolíttatnak. CADENACCIO ETTORE GYÁROS SESTRI-PONENTEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 7-ike. A találmány tárgyát képező golyósmalom lényegében egy nagy dobból áll, melynek köpenyét aczélból, kemény öntött vasból vagy valamely más kemény anyagból ké­szült lemezek alkotják, ezen lemezek egy­szerűen a dob két homloklemezére erősít­hetők vagy külső oldalukon fémszalaggal vehetők körül. A lemezek belső oldala (a, b, e, d. a' b' c' d') stb. mélyítésekkel, üre­gekkel vagy csatornákkal van ellátva (1—3. ábrák), melyek a lemezek anyagából vág­hatok ki, vagy melyek oly módon is állítha­tók elő, hogy az egymásra következő leme­zek között hézagokat hagyunk szabadon, az utóbbi esetben az egyes csatornák fene­két a lemezköpenyt körülvevő fémszalag képezheti. A mélyítések vagy üregek a dob egész belső szélességén vagy ennek egy ré­szén terjedhetnek végig és keresztmetsze­tük különböző alakkal bírhat (az 1., 2. és 3. ábrában) példaképen három különböző keresztmetszet alak vau föltüntetve. A hátsó (c, d, c' d') fölületek hajlása a csatornák és így' a golyósmalom helyes működése tekintetében az alábbiakban leírt ok folytán különös fontossággal bír. A dob kerülete a lemezeknek szoros egy­máshoz sorakoztatása folytán,vagy a burkoló- i szalag alkalmazása folytán teljesen zárt. A dob két végén vagy fenekén szintén kemény anyagból készült lemezek vannak elrendezve, melyek (8 T, U V) nyílásokkal bírnak, (4. ábra) a nyílásokhoz két helytálló tölcsér széle csatlakozik. A bal oldalt elrendezett tölcsér az őrlendő anyag és a levegő beve­zetésére szolgál (mimellett a levegő hozzá­vezetésére szükség esetén egy megfelelően elrendezett (A) nyilás, vagy több ily nyílás is alkalmazható), míg a jobboldali tölcséren át a porlasztott anyag eltávozik. A porlasz­tott anyagot a levegővel együtt valamely légszivókészűlék távolítja el, mely a máso­dik tölcsérnek megfelelő oldalon van elren­dezve és e tölcsérrel cső útján közlekedik. A dob belsejébe kemény anyagból álló go­lyók helyeztetnek (5. ábra), melyek a dob forgása közben az őrlendő anyagot zúzzák és poralakura hozzák. A zúzott és porlasztott anyag egy része a dobban a golyókkal ós a még össze nem zúzott darabokkal együtt a dob forgása folytán egyszerűen felemeltetik. Az anyag nagy része azonban a csatornákba kerül és ezekben fölemeltetik, mimellett a fölemelt anyag a dob azon részébe szóratik, melyet a golyók és az anyag kevésbé töltenek ki,

Next

/
Thumbnails
Contents