36084. lajstromszámú szabadalom • Árúsító automata levelezőlapok és effélék számára

Megjelent 1Í)0G. évi jnlins lió l<)-én. MAÜY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 36084. szám. VII/b. OSZTÁLY. Árusító automata levelezőlapok és effélék számára. WISTOFT SŐRÉN GYÁROS KJOBENHAVNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 7-ike. Jelen találmány tárgya képes levelezőla­pok és effélék árúsítására szolgáló auto­mata, melyben az egyes lapok vagy kár­tyák, hogy kényelmesebben legyenek egyen­ként előre tolhatók, oly módon vannak el­rendezve, hogy két-két egymás fölötti kár­tya keresztben vagy V-alakban fekszik egy­máson. A találmány szerint a kártyák egy szi­lárd, V-alakú keretbe vannak helyezve s fölváltva két hasítékon tolatnak ki. A kár­tyákat tartalmazó keretek több emeletben vannak egymás fölött elrendezve oly mó­don, hogy bizonyos sorozaton belül min­dé íki a megvenni kivánt kártyát választ­hatja ki. A találmány tárgyának egy kiviteli alak­ját a mellékelt rajzok tüntetik föl, me­lyeken az 1. és 2. ábra az árusító készülék elöl­nézete és alaprajza, a 3. ábra az egymáson fekvő kártyák fö­lülnézete, a 4. ábra a kártyákat befogadó keret fö­lülnézete, az 5. ábra a 4. ábra metszete az A—B vo­nal szerint, a 6. ábra a kártyákat előre tolószerkezet fölülnézete, a 7. ábra a 6. ábra metszete a C—D vo­nal szerint, a 8. ábra a szerkezet egy részének hátsó nézete, a 9. ábra a szerkezet egy másik részének oldalnézete és részben metszete, a 10. ábra pedig egy részletet mutat na­gyobb léptékben rajzolva, míg a 11—14. ábrák a 6. és 7. ábrán látható szerkezet­nek egy módosítását mutatják. Az árúsító készülék szabálytalan hatol­dalú hasáb alakjával bír (1. és 2. ábra), melynek mellső legkeskenyebb oldalán (a) nyílás van alkalmazva a pénzdarabok be­dobására. Ezen nyílás alatt több, pl. öt (b) nyomógomb foglal helyet, melyeknek se­gélyével a készülék működésbe hozható. A két (c) oldalfalba (d) üveglapok van­nak illesztve, melyek mögött az eladásra kerülő kártyáknak egy-egy példánya fek­szik. A (d) üveglapok alatt (f) hasítékok vannak alkalmazva, melyeken a vevő a meg­vásárolt kártyákat kézhez kapja. Két-két ugyanazon emeleten fekvő (f) hasítékból egyenlő kártyák kézbesíttetnek s a kiadás a két hasítékból fölváltva történik. Az (a) nyíláson bedobott pénz egy (g) hasítékon át (8. ábra) egy kis (h) töl­tölcsérbe gördül lefelé, mely az (i) lemezre

Next

/
Thumbnails
Contents